a | b | d | h | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | w


A

Akceptacja na całym świecie

Dzięki ponad 32 milionom punktów akceptacji żadna karta płatnicza nie jest akceptowana w większej ilości miejsc niż MasterCard.

Autoryzacja

Procedura przyjęcia lub odrzucenia transakcji. Ogólnie decyzję przyjęcia lub odrzucenia transakcji podejmują wydawca karty lub inna jednostka działająca w imieniu wydawcy. W przypadku transakcji mikroprocesorowych przyjęcia transakcji może dokonać mikroprocesor w granicach określonych przez wydawcę.

Autoryzacja w trybie off-line

Autoryzacja transakcji uzyskana bez przesyłania w trybie on-line komunikatu "wniosku o autoryzację" do wydawcy karty. Autoryzacji takiej mogą udzielić punkt handlowo-usługowy lub terminal (zgodnie z dolnym progiem autoryzacji), bank akceptanta (lub jego agent) albo aplikacja mikroprocesorowa na karcie mikroprocesorowej.

Autoryzacja w trybie on-line

Autoryzacja transakcji uzyskana dzięki przesłaniu w trybie on-line komunikatu "wniosek o autoryzację" do wydawcy karty i przetworzeniu uzyskanego komunikatu "odpowiedź autoryzacyjna".

Do góry


B

Bankomat

Pozwala na dokonywanie transakcji bankowych w dogodnym miejscu i w dowolnym czasie. Korzystając z karty debetowej lub za pomocą bankomatu, możesz wypłacić gotówkę ze swojego rachunku bankowego, dokonać wpłaty lub przelewu środków między rachunkami oraz dokonywać innych transakcji. W bankomacie możesz również wypłacić gotówkę za pomocą karty kredytowej. Powinieneś również wiedzieć, że wiele banków pobiera opłaty za transakcje w bankomatach innych banków.

Bankowość internetowa

Możliwość dostępu do usług bankowych z osobistego komputera dzięki łączeniu się z bankiem poprzez Internet.

BIN

Skrót od ang. Bank Identification Number – Numer Identyfikacyjny Banku. Niepowtarzalny ciąg cyfr przyporządkowany w systemie płatniczym instytucjom członkowskim celem wykorzystania jako pierwszych trzech do sześciu cyfr określających jednolity numer rachunku posiadacza karty umieszczony na jego karcie lub na karcie posiadacza posiadającego rachunek w instytucji stowarzyszonej. Numer BIN identyfikuje rodzaj produktu płatniczego oraz instytucję, która wystawiła kartę. Numer BIN jest niekiedy nazywany "prefiksem".

Brak ustalonego z góry limitu wydatków

Brak ustalonego z góry limitu wydatków na karcie może być nagrodą dla klientów, którzy mają dobrą historię kredytową. Limit jest ustalany przez wydawcę karty w oparciu o historię rachunku, rozkład wydatków, historię płatności i inne zmienne dotyczące danej osoby.

Do góry


D

Data wymiany

Dzień przewalutowania określonej kwoty (np. kwoty transakcji) przy zastosowaniu obowiązującego tego dnia odpowiedniego kursu wymiany.

Do góry


H

Handel elektroniczny

Dowolna forma transakcji gospodarczej, w której strony transakcji realizują ją i dokonują płatności drogą elektroniczną. MasterCard zapewnia możliwości prowadzenia handlu elektronicznego poprzez dopuszczenie do obsługi w sieciach prywatnych i publicznych zdalnych transakcji w trybie on-line. Często transakcje te są inicjowane przez posiadacza karty z indywidualnego komputera osobistego. Określa się go również terminem "e-commerce".

Historia kredytowa

Informacja, w jaki sposób spłacałeś zadłużenie w przeszłości, stosowana jako wskazówka przy określaniu prawdopodobieństwa spłaty zadłużenia przez Ciebie w przyszłości.

Do góry


K

Karta debetowa

Karta płatnicza przypisana do rachunku bankowego. Każda transakcja dokonywana przy jej użyciu osobno obciąża rachunek.

Karta korporacyjna

Karta MasterCard wydawana dużym podmiotom gospodarczym w celu wykorzystania przez ich pracowników do realizowania płatności za towary i usługi związane z działalnością podmiotu (zwykle prawo do posługiwania się kartą korporacyjną posiada grupa ponad dziesięciu pracowników). Na karcie uwidocznione są zarówno nazwa podmiotu gospodarczego, jak i imię i nazwisko upoważnionego posiadacza karty. Wykorzystuje się ją do płatności z tytułu kosztów podróży i kosztów reprezentacyjnych, zwykle obciążających rachunek podstawowy firmy, wraz z podaniem odpowiednich informacji (np. związanych z odliczeniem podatku od towarów i usług) pozwalających firmie centralnie śledzić i kontrolować tego typu wydatki.

Karta kredytowa

Karta płatnicza, w przypadku której wszystkie transakcje zrealizowane w danym okresie (najczęściej w ciągu miesiąca) wykazane są na pojedynczym wyciągu. Posiadacz karty może spłacić każdą kwotę powyżej wymaganej kwoty minimalnej, natomiast za pozostałe saldo zadłużenia naliczane są odsetki.

Karta mikroprocesorowa

Karta posiadająca wbudowany obwód scalony (mikroprocesor), umożliwiający realizację transakcji mikroprocesorowych oraz transakcji za pośrednictwem paska magnetycznego. Karty mikroprocesorowe zawierają pamięć i opcjonalne funkcje logiczne, co oznacza, iż poza funkcją realizacji transakcji oferują inne dodatkowe sposoby posługiwania się kartą (np. funkcja elektronicznej portmonetki) oraz podwyższony poziom bezpieczeństwa (dzięki bezpiecznemu uwierzytelnianiu karty). Kartę mikroprocesorową określa się również mianem karty inteligentnej (ang. smart card) lub karty z obwodem scalonym (ang. integrated circuit card, ICA).

Karta obciążeniowa

Karta płatnicza, w przypadku której wszystkie transakcje realizowane w danym okresie wykazywane są na wspólnym wyciągu (najczęściej miesięcznie). Posiadacz karty jest zobowiązany do pokrycia pełnego salda z wyciągu.

Karta płatnicza

Dowolna karta wykorzystywana przez jej posiadacza w celu realizowania płatności za towary i usługi lub podejmowania gotówki.

Karta typu "affinity"

Specjalny rodzaj karty przeznaczonej dla klientów o określonych zainteresowaniach, hobby lub przynależności do określonej organizacji (najczęściej organizacji społecznej). Użycie takiej karty powoduje uzyskanie przez tę organizację korzyści w określonej formie.

Karta typu "co-branded"

Karta wydana przez bank wspólnie z innym podmiotem gospodarczym, opatrzona znakiem graficznym obydwu podmiotów. Karty „co-branded” adresowane są w szczególności do klientów określonych firm handlowych, usługowych lub innych podmiotów o tym charakterze.

Kurs wymiany

Odpowiedni kurs wymiany stosowany do zmiany waluty, w której wyrażona jest określona kwota.

Do góry


L

Limit kredytu

Maksymalny limit wydatków z karty przyznawany indywidualnym posiadaczom rachunków kart kredytowych i debetowych. Limit kredytu ustala bank wydający kartę na podstawie zdolności kredytowej i historii rachunku posiadacza karty.

Linia kredytowa

Określana również jako limit kredytu. Jest to maksymalna kwota, z jakiej można skorzystać za pomocą swojej karty.

Do góry


M

MasterCard Global Service

Całodobowa obsługa klienta, która umożliwia zgłoszenie utraty lub kradzieży karty, skorzystanie z podjęcia gotówki (cash advance) lub po prostu uzyskanie informacji.

Miejsce realizowania transakcji (POI, ang. Point of Interaction)

Miejsce, w którym posiadacz karty inicjuje transakcję (np. w punkcie sprzedaży, na komputerze, na ekranie telefonu, w bankomacie itd.).

Do góry


N

Numer PIN: osobisty numer identyfikacyjny

Poufny kod, który otrzymujesz lub wybierasz dla swojej karty i który umożliwia Ci dostęp do Twoich środków lub dokonywanie transakcji bankowych poprzez bankomat oraz dokonywanie zakupów bez podpisywania potwierdzenia transakcji w punktach handlowo-usługowych, które są wyposażone w PIN-pady. Nikomu nie ujawniaj swojego numeru PIN.

Do góry


O

Odmowa

Rodzaj odpowiedzi autoryzacyjnej, w której wydawca (także agent lub system autoryzacji zastępczej) odmawia autoryzacji określonej transakcji.

Okres karencji

Okres bezodsetkowy, w którym nie są naliczane odsetki z tytułu zakupów, jakich dokonałeś. Na przykład jeżeli data podsumowania wydatków na wyciągu dla Twojej karty kredytowej przypada na 1 maja, a Ty spłaciłeś w pełni swoje poprzednie saldo zadłużenia, możesz mieć czas do 20 maja na pełną spłatę Twojego nowego salda. Jeżeli to zrobisz, nie będą naliczane żadne odsetki. Jeżeli Twoja płatność wpłynie po 20 maja – lub jeżeli nie spłacisz całego salda zadłużenia – mogą być naliczane odsetki od daty zakupu, zgodnie z zaksięgowaniem. Niektóre transakcje (np. wypłata gotówki z bankomatu) mogą nie mieć okresu karencji, co oznacza, że z tytułu tych transakcji naliczane są odsetki od daty ich zaksięgowania.

Opłata roczna

Wydawcy kart pobierają opłatę roczną, która pomaga im pokryć koszty, jakie ponoszą z tytułu prowadzenia rachunków.

Opłata za obsługę transakcji

Opłata pobierana przez bank akceptanta od wydawcy z tytułu czynności przy obsłudze transakcji w jednym z terminali banku akceptanta.

Opłaty finansowe

Opłaty i prowizje płacone na rzecz kredytodawcy za korzystanie z pożyczonych środków. Odsetki są naliczane jako odpowiedni procent od niezapłaconej kwoty zadłużenia (zakupów i opłat pomniejszonych o dokonane płatności lub uznania rachunku). Opłaty te różnią się w zależności od karty.

Do góry


P

Pasek magnetyczny

Magnetycznie zakodowany pasek na karcie zawierający informacje o rachunku posiadacza karty. Informacja zawarta na pasku odczytywana jest w terminalu i przesyłana do wydawcy w formie wniosku o autoryzację.

Personalizacja karty

Procedura polegająca na nadruku, wytłoczeniu, zakodowaniu i/lub zaprogramowaniu na karcie przez jej wydawcę tych cech i funkcji, które wydawca pragnie udostępnić posiadaczowi karty.

Podjęcie gotówki (cash advance)

Możesz uzyskać gotówkę natychmiast, korzystając ze swojej karty w banku lub w bankomacie. Podejmowana kwota jest odejmowana od dostępnej linii kredytowej lub kwoty zdeponowanych środków. Przy dokonywaniu takich wypłat często pobierana jest opłata. Ponadto, jeśli podejmie się gotówkę na kartę kredytową, oprocentowanie może być wyższe niż w przypadku zakupów i zazwyczaj nie jest stosowany okres karencji. (Podjęcie gotówki różni się od wypłaty gotówki dokonywanej za pomocą karty).

Pomoc w podróży

Dostęp do pomocnych informacji dotyczących wymogów związanych z podróżą (wizy, paszporty), szczepień lub kursów wymiany. W przypadku kart prestiżowych dostęp do takiej usługi może być przyznawany użytkownikom kart automatycznie i nieodpłatnie.

Posiadacz karty

Osoba, której wydano kartę płatniczą i którą upoważniono do jej wykorzystywania. Posiadacz karty jest bezpośrednio skojarzony z numerem rachunku karty, zaś jego imię i nazwisko jest wydrukowane lub wytłoczone na karcie.

Potwierdzenie

Pozytywna odpowiedź autoryzacyjna udzielona przez wydawcę karty (lub jego agenta bądź system autoryzacji zastępczej), potwierdzająca wykonalność transakcji. Potwierdzenie takie jest wysyłane do banku akceptanta (wraz z odpowiednim kodem) w celu dalszego przekazania akceptantowi.

Program premiowy

Program polegający na gromadzeniu punktów z tytułu zakupów lub transakcji dokonywanych za pomocą karty. Punkty te można zamienić na nagrody w programie, do którego należysz (np. linie lotnicze, stacje benzynowe, itp.). Banki mogą pobierać roczną opłatę za udział w programie premiowym.

Przekroczenie dostępnego salda

Następuje, kiedy kwota zapłaconego rachunku lub innej wypłaty przekracza dostępne saldo na rachunku bankowym (może powodować nałożenie opłaty).

Przeniesienie niespłaconego salda kredytu

Proces przeniesienia niespłaconej kwoty kredytu na karcie kredytowej od jednego wydawcy karty na rachunek innego.

Punkt sprzedaży (POS, ang. Point of Sale)

Miejsce, w którym posiadacz karty inicjuje transakcję nabycia (zwykle obiekt, w którym mieści się punkt handlowo-usługowy). Biorąc pod uwagę inne miejsca i sposoby, jakimi posiadacze kart mogą inicjować transakcje (np. pocztą, telefonem, za pomocą terminalu domowego i systemu obsługującego handel elektroniczny), terminem preferowanym jest obecnie „miejsce realizowania transakcji” (POI). Zob. Miejsce realizowania transakcji (POI).

Punkt handlowo-usługowy

Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z centrum rozliczeniowo-transakcyjnym umowę, na podstawie której akceptuje karty kredytowe i/lub debetowe jako formę płatności za towary lub usługi, pod warunkiem odpowiedniego przedstawienia tych kart do rozliczenia przez ich posiadaczy.

Do góry


R

Reklamacja

Ściśle określona procedura, w ramach której wydawca może zwrotnie obciążyć bank akceptanta na całą kwotę transakcji lub jej część. Procedurę tę stosuje się w przypadku zakwestionowania przez posiadacza karty pierwotnie przedłożonej transakcji przy jednoczesnym podaniu powodu dającego tytuł do reklamacji. Oznacza także komunikat przesyłany przez wydawcę do banku akceptanta, stanowiący początek procedury reklamacyjnej.

Roczna stopa procentowa

Zwana czasami również oprocentowaniem w skali roku. Odsetki od niespłaconych kwot kredytu liczone są w skali roku.

Do góry


S

Stała stopa procentowa

Stała roczna stopa procentowa nie ulega zmianie niezależnie od wahań wysokości oprocentowania na rynku.

S.W.I.F.T.

Ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli Towarzystwo Światowej Finansowej Komunikacji Międzybankowej. Organizacja świadcząca między innymi usługi w zakresie elektronicznych przelewów środków pieniężnych pomiędzy bankami w różnych krajach. Na koniec cyklu rozliczeniowego środki są przelewane poprzez SWIFT do banku prowadzącego rozrachunek instytucji członkowskiej.

Do góry


T

Termin ważności

Termin ważności karty (miesiąc i rok) wydrukowany lub wytłoczony na karcie płatniczej oraz zakodowany w jej pasku magnetycznym i/lub mikroprocesorze, po upływie którego posiadacz karty nie może dokonywać nią żadnych transakcji. W przypadku kart mikroprocesorowych data wygaśnięcia okresu użytkowania mikroprocesora (zwykle pokrywa się z terminem ważności karty).

Terminal

Urządzenie pozwalające użytkownikowi na komunikowanie się ze zdalnym systemem informatycznym w postaci wysyłania danych lub uruchamiania określonych funkcji tego systemu. W odniesieniu do obsługi transakcji kartowych, urządzenie (obsługowe lub bezobsługowe) zlokalizowane w miejscu realizowania transakcji, umożliwiające posiadaczowi karty rozpoczęcie i zakończenie transakcji.

Transakcja krajowa

Transakcja, w której punkt handlowo-usługowy i bank wydawca zlokalizowane są w tym samym kraju.

Tłoczenie

Proces zapisu na karcie danych identyfikacyjnych w formie wypukłej czcionki.

Transakcja oszukańcza

Każda transakcja zrealizowana przy użyciu numeru rachunku posiadacza karty bez wiedzy i zezwolenia posiadacza karty. Transakcje oszukańcze dzieli się na następujące typy: karta zgubiona lub ukradziona, karta nieotrzymana, karta wydana na podstawie sfałszowanego wniosku, karta sfałszowana, oszukańcze przetworzenie transakcji i przejęcie rachunku.

Transakcja sprzedaży wysyłkowej

Transakcja inicjowana przez posiadacza karty w formie korespondencji z punktem handlowo-usługowym lub w formie polecenia złożonego drogą elektroniczną.

Transakcja zagraniczna

Transakcja, w przypadku której bank akceptanta i bank wydawca znajdują się w różnych krajach.

Do góry


U

Ubezpieczenie zakupów (Purchase Assurance)

Jest to program ubezpieczeniowy, któremu mogą podlegać nowe towary kupowane przy użyciu karty MasterCard. Towary te są objęte ochroną ubezpieczeniową przed kradzieżą lub uszkodzeniem przez określony czas od daty zakupu. Mają tu zastosowanie pewne ograniczenia i wyłączenia.

Usługi concierge

Dzięki usługom concierge* uprawnieni prestiżowi posiadacze kart MasterCard mają dostęp do wszechstronnej osobistej pomocy poprzez telefon lub Internet, która obejmuje dokonywanie rezerwacji w restauracjach, kupowanie biletów na popularne imprezy kulturalne lub sportowe, osobiste zakupy, usługi biznesowe, wsparcie w podróży, usługę darmowego przypominania o specjalnych okazjach oraz całą gamę innych usług.

Do góry


W

Wezwanie do autoryzacji głosowej

Odpowiedź autoryzacyjna zlecająca bankowi akceptanta dostarczenie dodatkowych informacji wydawcy (lub jego agentowi), zanim wydawca (lub jego agent) podejmie decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu transakcji.

Wydawca

Instytucja finansowa, która wydaje karty i prowadzi rachunek posiadacza karty, autoryzując dokonane nią transakcje (samodzielnie lub poprzez agenta) oraz gwarantując płatność na rzecz banku akceptanta z tytułu ważnych transakcji.

Do góry

a | b | d | h | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | w* Usługi concierge są oferowane przez wydawcę karty. Rola MasterCard polega na zapewnianiu dostępu do takich usług w imieniu wydawcy karty. Twój dostęp do usług concierge oraz informacje zbierane w związku z Twoim udziałem podlegają Twojej umowie, jako użytkownika karty, z wydawcą oraz zasadom dotyczącym ochrony prywatności, stosowanym przez wydawcę. Do świadczenia usług concierge MasterCard może również wykorzystywać osoby trzecie, które będą przetwarzać informacje na temat Twojej osoby wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usług, z jakich zechcesz skorzystać.