MasterCard® Worldwide

Zasady korzystania ze strony

Wprowadzenie

MasterCard Europe SA (dalej "MasterCard") przekazuje Państwu stronę www.mastercard.pl (dalej "Strona MasterCard") dla celów informacyjnych, edukacyjnych i rozrywkowych. Zapraszamy do przeglądania, pobierania materiałów i korzystania ze Strony MasterCard. Poprzez wejście na Stronę MasterCard i korzystanie z niej akceptują Państwo niniejsze warunki użytkowania (dalej "Warunki Użytkowania") bez ograniczeń i zastrzeżeń. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszych Warunków Użytkowania, prosimy nie korzystać ze Strony MasterCard.

Spis treści

Prawo do korzystania z treści zamieszczonych na Stronie

MasterCard udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, odwołalnego pozwolenia na przeglądanie, współdzielenie, drukowanie i pobieranie treści, zgodnie z definicją poniżej, ze Strony MasterCard na użytek własny. MasterCard nie udziela prawa do licencjonowania, ponownego publikowania, rozprowadzania, kopiowania, przenoszenia, sublicencjonowania, przekazywania, sprzedaży, przygotowywania utworów zależnych lub prawa do innego rodzaju korzystania w celach innych niż na użytek własny z treści zamieszczonych na Stronie MasterCard. Żadna z treści nie może być powielana w jakiejkolwiek formie lub stawać się częścią jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego, innego niż przeznaczony na użytek własny użytkownika. Niedozwolone jest korzystanie ze Strony MasterCard w sposób, który mógłby lub prowadziłby do uszkodzenia lub pogorszenia stanu Strony MasterCard, serwera lub sieci będących podstawą funkcjonowania Strony MasterCard, jak też ingerowanie w korzystanie innych osób ze Strony MasterCard. Udzielamy Państwu również ograniczonego, odwołalnego i niewyłącznego prawa do tworzenia linków czy odsyłaczy do Strony lub Treści na niej zamieszczonych, pod warunkiem, że odsyłacze te nie będą przedstawiały spółki MasterCard, jej produktów i usług w fałszywym, wprowadzającym w błąd, negatywnym lub w inny sposób obraźliwym świetle lub sugerowały, że strona, zakładka lub treść, do której odsyłacz prowadzi, jest sponsorowana lub wspierana przez MasterCard.

Zabronione jest wykorzystywanie automatycznych systemów logowania (np. roboty, web spidery, itd.) celem uzyskania dostępu do Strony MasterCard. Niniejszym użytkownik zobowiązuje się nie zbierać danych osobowych innych użytkowników Strony MasterCard, sprzedawać tych danych lub wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób. a wyjątkiem ograniczonych praw wyraźnie udzielonych użytkownikowi w niniejszych Warunkach Użytkowania, wszelkie prawa, tytuły do oraz korzyści ze Strony MasterCard i wszelkich zamieszonych na niej treści są zastrzeżone i pozostają własnością MasterCard.

Zmiany na Stronie MasterCard i Warunki Użytkowania

MasterCard zastrzega sobie prawo zmiany lub modyfikacji treści, materiałów lub informacji pojawiających się na Stronie MasterCard lub mających związek ze Stroną MasterCard, łącznie z Warunkami Użytkowania, w dowolnym czasie. MasterCard może w dowolnym czasie wprowadzać poprawki do Warunków Użytkowania zamieszczając je na Stronie MasterCard. Poprawki do Warunków Użytkowania są dla Państwa wiążące i dlatego należy co jakiś czas sprawdzać zakładkę z Warunkami Użytkowania, aby zapoznać się z ich aktualnie obowiązującą wersją.

Prawa własności intelektualnej

Treść zamieszczana na Stronie MasterCard chroniona jest stosownymi prawami własności intelektualnej i w całości jest własnością MasterCard lub MasterCard korzysta z niej w ramach licencji lub za zgodą. Tekst, formatowanie (w tym selekcja, koordynacja i ułożenie materiałów na Stronie MasterCard, wizerunki, grafiki, animacje, narzędzia, widżety, aplikacje, reklamy, materiały wideo, muzyka, dźwięk, artykuły, reprodukcje, materiały kreatywne, zdjęcia, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo oraz inne materiały i informacje) na niniejszej Stronie podlegają prawom własności intelektualnej MasterCard, jej spółek zależnych i powiązanych oraz poszczególnych licencjodawców i licencjobiorców (dalej łącznie zwane "Treścią"). Niedozwolone jest kopiowanie tych materiałów, odtwarzanie ich kodu źródłowego, dekompilacja, demontaż, modyfikacja, ponowne umieszczanie na innych stronach, klatkowanie, głębokie linkowanie, zmiana lub rozprowadzanie w inny sposób, redystrybucja, licencjonowanie, sublicencjonowanie lub przenoszenie w jakiejkolwiek formie. Żadnej z informacji zawartych na Stronie MasterCard nie należy interpretować jako udzielenia, w sposób dorozumiany, w drodze powoływania się na fakty lub okoliczności sprzeczne z poprzednimi oświadczeniami lub czynnościami lub innej, jakiejkolwiek licencji bądź prawa do komercyjnego wykorzystania znaku towarowego MasterCard, prawa własności intelektualnej lub materiałów chronionych prawem autorskim bez uprzedniej pisemnej zgody MasterCard. Znaki towarowe, logo, nazwy handlowe i znaki usługowe, zarejestrowane bądź niezarejestrowane (dalej łącznie zwane "Znakami Towarowymi") prezentowane na Stronie MasterCard są Znakami Towarowymi MasterCard i partnerów porozumień zawieranych z osobami trzecimi. Żadnej z informacji zawartych na Stronie MasterCard nie należy interpretować jako udzielenia, w drodze implikacji lub innej, jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek Znaku Towarowego prezentowanego na Stronie MasterCard bez uprzedniej pisemnej zgody MasterCard lub strony trzeciej, która jest właścicielem Znaku Towarowego. Wszelkie bezprawne komercyjne wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów stanowi naruszenie praw własności intelektualnej MasterCard i MasterCard będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Własność intelektualna

W ramach działania związanego z funkcjonowaniem Strony MasterCard, MasterCard może działać jako „dostawca usług" i oferować usługi internetowego dostawcy materiałów i linków do stron internetowych osób trzecich. W wyniku tego na Stronie MasterCard mogą być przekazywane, przechowywane, dostępne i udostępniane materiały osób trzecich, które nie są własnością MasterCard i nie są kontrolowane przez MasterCard. MasterCard wdrożył określone procedury postępowania w przypadku pojawienia się zarzutów naruszeń prawa autorskiego na Stronie MasterCard i przyjął politykę natychmiastowego usuwania treści z Strony MasterCard lub zawieszania dostępu do Strony MasterCard użytkownikom, w stosunku do których stwierdzono, iż dopuścili się naruszenia prawa MasterCard lub osób trzecich, lub którzy w inny sposób naruszyli prawa własności intelektualnej lub inne regulacje prawne, czy też postanowienia Warunków Użytkowania. Jeżeli są Państwo przekonani, że jakikolwiek materiał dostępny na Stronie MasterCard narusza prawa autorskie, prosimy, aby powiadomili Państwo o tym fakcie MasterCard. MasterCard podejmie natychmiastowe działania celem usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do materiału, w stosunku do którego powstał zarzut naruszania prawa i podejmie kroki zmierzające do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy stroną zgłaszającą naruszenie a domniemanym sprawcą naruszenia, który udostępnił Treść. Zawiadomienia o naruszeniu prosimy zgłaszać na adres: MasterCard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410, Waterloo, Belgia, Attn: Legal Department (do wiadomości: Dział Prawny)copyrightagent@mastercard.com.

W treści zawiadomienia prosimy zawrzeć następujące informacje:

  1. Identyfikacja utworu będącego przedmiotem ochrony prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, do którego prawa zdaniem użytkownika zostały naruszone;
  2. Identyfikacja materiału na Stronie MasterCard, w stosunku do którego powstał zarzut naruszania prawa, z podaniem szczegółów na podstawie których MasterCard będzie mógł zlokalizować ten materiał na Stronie MasterCard;
  3. Oświadczenie użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, iż zakwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;
  4. Oświadczenie użytkownika świadomego odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż (a) informacje zawarte w zawiadomieniu użytkownika są prawdziwe oraz że (b) użytkownik jest zainteresowany ochroną przysługujących mu praw autorskich lub że działa w imieniu osoby, której przysługują prawa autorskie;
  5. Adres, numer telefonu i adres email użytkownika;
  6. Podpis odręczny lub elektroniczny użytkownika.

Interaktywne fora i grupy oraz informacje zwrotne Materiały Użytkowników i sposób ich zamieszczania

Użytkownicy Strony MasterCard mają możliwość zamieszczania swoich uwag, które mogą przyjmować formę tekstu oraz zdjęć, filmów, wizerunków, plików audio oraz treści innego rodzaju i linków do takich treści, jeżeli zezwala na to Strona MasterCard (dalej łącznie zwane "Materiałami Użytkownika"). Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za swoje Materiały i konsekwencje ich opublikowania. W sprawie Materiałów Użytkownika użytkownik potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że: Materiały Użytkownika są jego dziełem i że posiada on licencje, prawa, zgody i pozwolenia na wykorzystanie i udzielenie pozwolenia MasterCard na korzystanie ze wszystkich Materiałów Użytkownika we wszystkich środkach masowego przekazu znanych obecnie lub wynalezionych w późniejszym czasie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych i bez wynagrodzenia oraz że uzyskał wszelkie niezbędne zgody, aby zbierać, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe, wizerunki lub podobizny osób zawarte lub prezentowane we wszystkich Materiałach Użytkownika, niezbędne, by zamieszczać i wykorzystywać Materiały Użytkownika w sposób przewidziany na Stronie i w niniejszej Umowie. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać jako części Materiałów Użytkownika żadnych materiałów będących przedmiotem ochrony praw autorskich, tajemnicą handlową lub w inny sposób będących podmiotem praw własności osób trzecich, łącznie z prawem do prywatności i prawem do wizerunku, chyba że przysługują mu takie prawa lub posiada zgodę osoby, której prawa te przysługuję oraz wymagane zgody od osób fizycznych, których dane osobowe zamieszczono w takim materiale, na opublikowanie tych materiałów i przekazanie MasterCard wszelkich praw licencyjnych udzielonych w ramach tej zgody. Ponadto użytkownik oświadcza, że ujawni istnienie wszelkich rejestracji i oczekujących na rozpatrzenie wniosków patentowych będących w jego posiadaniu, które w jakikolwiek sposób mają związek z jego Materiałami Użytkownika.

YUżytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, iż pomiędzy użytkownikiem a MasterCard nie zostały ustanowione żadne poufne relacje lub nałożone obowiązki zachowania tajemnicy i poufności odnośnie Materiałów Użytkownika, pomimo pojawiających się oświadczeń i informacji dotyczących praw autorskich stanowiących inaczej w sprawie Materiałów Użytkownika i wszelkich materiałów z nimi związanych.

Własność i wykorzystanie Materiałów Użytkownika
Poprzez zamieszczenie Materiałów Użytkownika na Stronie MasterCard, użytkownik udziela MasterCard nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej, nieodwołalnej, z prawem do udzielania sublicencji, zbywalnej, niewyłącznej licencji do Materiałów Użytkownika (łącznie z licencją w ramach posiadanych praw autorskich, praw do patentu i praw do znaku towarowego) łącznie z prawem do edytowania, dokonywania zmian i tworzenia utworów zależnych oraz do koncepcji i pomysłów zawartych w Materiałach Użytkownika, łącznie z dokumentami, grafikami, oświadczeniami, rysunkami, szkicami, odbitkami (proofs), ekspozycjami (displays), zdjęciami, materiałami filmowymi (footage), niewykorzystanymi wcześniej ujęciami (outtakes), zapisami nutowymi (musical scores), materiałami audio i wideo, płytami (discs) w formie drukowanej lub elektronicznej, wyprodukowanych lub stworzonych przez użytkownika jako część Materiałów Użytkownika. Licencja, której użytkownik udziela MasterCard zawiera prawo MasterCard i osób przez nią upoważnionych do reprodukcji Materiałów Użytkownika, przygotowywania innych dzieł przy wykorzystaniu Materiałów Użytkownika, łączenia Materiałów Użytkownika z innymi dziełami oraz dokonywania zmian, tłumaczeń, rozprowadzania egzemplarzy, wyświetlania, wykonywania, udzielania licencji i składania wniosków o rejestrację praw autorskich do przetworzonych Materiałów Użytkownika w imieniu MasterCard na całym świecie bez ograniczeń czasowych i każdym środku masowego przekazu, który istnieje. Przykładowo, powyższe zezwala MasterCard i osobom przez nią upoważnionym na wykorzystanie jedynie określonych części Materiałów użytkownika, ponowne nagrywanie lub modyfikowanie ścieżek audio lub obrazów udostępnionych przez Użytkownika, kompilowanie Materiałów Użytkownika i/lub włączenie innych materiałów, stworzonych przez MasterCard na podstawie uzyskanych licencji, do Materiałów Użytkownika. W przypadku gdyby MasterCard stworzył inne dzieła przy wykorzystaniu Materiałów Użytkownika, dzieła te będą własnością MasterCard i mogą być wykorzystane zgodnie z tymi wytycznymi i nie będą wymagały zatwierdzenia ich przez użytkownika.

Poprzez zamieszczenie Materiałów Użytkownika na Stronie MasterCard, Użytkownik oświadcza, że nie będzie dochodzić roszczeń z tytułu praw autorskich lub praw osobistych , jak też roszczeń wynikających z ingerencji MasterCard w Materiały Użytkownika, zdjęcia, materiały filmowe, ilustracje, oświadczenia lub w inne dzieła zawarte w Materiałach Użytkownika. Użytkownik wyraża również zgodę aby wyznaczyć MasterCard jako nieodwołalnego pełnomocnika w sprawach dotyczących Materiałów Użytkownika, z prawem do podpisywania i realizowania dokumentów w imieniu i na rzecz użytkownika, celem zagwarantowania MasterCard możliwości wykorzystania Materiałów Użytkownika, do których licencje przekazuje użytkownik, w każdy sposób, jaki MasterCard uzna za stosowny do nabycia i ochrony praw do utworów pochodnych stworzonych na podstawie Materiałów Użytkownika i żądania usunięcia Materiałów Użytkownika z jakiejkolwiek innej strony internetowej lub z forum.

Na żądanie MasterCard użytkownik podpisze i przekaże MasterCard dodatkowy dokument licencyjny (additional instrument of license), w uzasadniony sposób niezbędny, by umożliwić MasterCard wykorzystanie Materiałów Użytkownika w sposób, jaki MasterCard uzna za stosowny, oraz zapewnić, że użytkownik nie będzie wykonywał praw osobistych. Brak żądania MasterCard wystawienia dodatkowego dokumentu licencyjnego, o którym mowa, nie oznacza zrzeczenia się praw przez MasterCard i MasterCard może zażądać takiego dokumentu w przyszłości.

Uwagi i sugestie oraz informacje zwrotne
W dowolnym czasie MasterCard może poprosić użytkownika o informacje zwrotne na temat Strony MasterCard oraz produktów i/lub usług. Wszelkie komunikaty i materiały przekazane lub opublikowane (a) traktowane są przez MasterCard jako niepoufne i o charakterze nieautorskim (b) stają się własnością MasterCard i MasterCard na zasadzie wyłączności przysługiwać będą bez ograniczeń czasowych wszelkie prawa, tytuły i roszczenia z tym związane. (c) wykorzystywane bez ograniczeń przez licencjobiorców MasterCard i podmioty powiązane z MasterCard według własnego uznania, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, obowiązku zapłaty wynagrodzenia i innych zobowiązań w stosunku do użytkownika. Mogą one być wykorzystane w jakimkolwiek celu, łącznie z reprodukcją, ujawnianiem, transmisją, publikacją, nadawaniem i publikowaniem w całości lub w części, w dowolnym środku masowego przekazu w dowolny sposób, znany obecnie lub wynaleziony w przyszłości, na Stronie MasterCard lub w inny sposób. MasterCard nie ma obowiązku odpowiadać na takie komunikaty. Niezależnie od powyższego, MasterCard nie przyjmuje i nie bierze pod rozwagę jakichkolwiek pomysłów, sugestii lub materiałów pochodzących od osób z zewnątrz i dotyczących produktów i usług ("Uwagi i Sugestie"), dlatego też użytkownik nie powinien przekazywać jakichkolwiek Uwag i Sugestii dla MasterCard w komunikatach przekazywanych za pośrednictwem Strony MasterCard lub w jakikolwiek innych sposób. Niemniej jednak, jeżeli użytkownik prześle do MasterCard swoje Uwagi i Sugestie, pomimo prośby MasterCard, aby tego nie robić, takie Uwagi i Sugestie niezwłocznie stają się własnością MasterCard i MasterCard na zasadzie wyłączności przysługiwać będą bez ograniczeń czasowych wszelkie prawa, tytuły i roszczenia z tym związane. Ponadto MasterCard może wykorzystać Uwagi i Sugestie do dowolnych celów, łącznie z rozwojem i wprowadzaniem na rynek produktów i usług. MasterCard nie ponosi odpowiedzialności za takie wykorzystanie lub ujawnienie Uwag i Sugestii, jak również za wszelkie podobieństwa w Uwagach i Sugestiach i w przyszłych produktach oraz usługach MasterCard.

Sprzedawcy i oferty handlowe

Sprzedawcy mogą oferować MasterCard określone upusty, rabaty czy inne korzyści (np. darmowa dostawa) na zakup towarów i usług ("Oferty"), które będą dostępne na Stronie MasterCard. Oferty te będą podlegać odrębnym określonym regulacjom, publikowanym na Stronie MasterCard. MasterCard nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione w wyniku wspólnego działania Użytkownika i sprzedawcy w związku z wyżej wymienionymi Ofertami. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania, wszelkie kwestie, łącznie z dostawą towarów i usług, zwrotami i gwarancjami będą załatwiane tylko i wyłącznie pomiędzy użytkownikiem i określonym sprzedawcą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że MasterCard nie rekomenduje ani nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania sprzedawców, których oferty dostępne są na Stronie MasterCard ani też za Oferty przez nich przedstawiane.

Loterie

MasterCard może w dowolnym czasie powiadomić użytkownika o przeprowadzanych loteriach lub innych promocjach. Wszelkie loterie i promocje organizowane są na zasadach określonych w regulaminach loterii i promocji oraz zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Treści osób trzecich i linki do innych stron www

Strona MasterCard może zawierać treści osób trzecich i linki do innych stron www całkowicie niezależnych od Strony MasterCard. Treści osób trzecich oraz linki zamieszczane są wyłącznie dla wygody użytkowników i nie stanowią akceptacji, rekomendacji lub poręczenia MasterCard. Ponadto MasterCard nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub rzetelność informacji osób trzecich, jak też za produkty i usługi sprzedawane za pośrednictwem strony, do której link zamieszczono na Stronie MasterCard i użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z informacji osób trzecich. Wszelkie umowy, transakcje i inne ustalenia pomiędzy użytkownikiem zawierane są i czynione wyłącznie na ryzyko użytkownika. Po kliknięciu na link do strony osoby trzeciej użytkownik opuszcza Stronę MasterCard. MasterCard nie gromadzi i nie kontroluje danych osobowych przekazanych przez użytkownika na stronie, na którą użytkownik został przekierowany, będą one natomiast podlegały regulacjom określonym w polityce prywatności lub w warunkach korzystania z tej strony. Celem uzyskania informacji na temat praktyk dotyczących polityki prywatności strony, na którą użytkownik został przekierowany prosimy zapoznać się z polityką prywatności i warunkami korzystania z tej strony.

Polityka prywatności

MasterCard szanuje prywatność tych, którzy odwiedzają Stronę MasterCard i korzystają z programów i informacji tam zamieszczanych. Globalna Polityka Prywatności MasterCard (link poniżej) dostarcza informacji na temat tego, czego może spodziewać się użytkownik zapisując się do uczestnictwa w programach MasterCard lub przeglądając Stronę MasterCard. Do podstron określonych krajów lub określonych programów mogą mieć zastosowanie inne lub specyficzne dla danej strony polityki prywatności. Link znajdujący się na dole podstrony danego kraju zawiera wersję polityki prywatności dostosowaną do specyfiki tego kraju. Kliknij tutaj aby zapoznać się Globalną Polityką Prywatności.

Przejęcie odpowiedzialności cywilnej

Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie od MasterCard i jej partnerów biznesowych, personelu i spółek powiązanych odpowiedzialności cywilnej, zrekompensowania wszelkich strat i pokrycia wydatków, łącznie z uzasadnionymi kosztami pomocy prawnej i wydatkami poniesionymi w związku z naruszeniem przez użytkownika Warunków Użytkowania lub niewłaściwym korzystaniem ze Strony MasterCard. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności cywilnej od MasterCard z tytułu jakichkolwiek roszczeń, powództw lub procesów przeciwko MasterCard wynikających z lub w związku z naruszeniem praw autorskich, praw własności intelektualnej i innych praw osób trzecich zawartych w Materiałach Użytkowników i/lub innych naruszeń prawa lub niedotrzymania zobowiązań umownych mającego związek z Materiałami Użytkowników.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi

MasterCard dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poprawność materiałów na zamieszczanych na Stronie MasterCard, jednakże nie może zagwarantować ich dokładności i precyzji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub wiarygodność informacji zamieszczanych na Stronie MasterCard.

Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej

ŻADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA NIE WYŁĄCZAJĄ ANI NIE OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI MASTERCARD (I) ZA ŚMIERĆ LUB USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM MASTERCARD, (II) ZA OSZUSTWA LUB PODANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI ORAZ (III) WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH GDZIE WYŁĄCZENIE LUB PRÓBA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆI MASTERCARD BYŁABY BEZPRAWNA.

Brak zastosowania Warunków Użytkowania do umów posiadacza karty płatniczej MasterCard

MasterCard jest wiodącą organizacją świadcząca usługi płatnicze. MasterCard nie jest instytucją finansową i nie wydaje żadnych kart kredytowych, debetowych ani płatniczych. Relacje wynikające z posiadania karty płatniczej MasterCard są relacjami pomiędzy posiadaczem karty a bankiem lub instytucją finansową wydającą kartę, nie są relacjami bezpośrednio z MasterCard. Wszelkie pytania i kwestie związane z posiadaniem karty płatniczej MasterCard lub kontem do karty płatniczej posiadacza karty należy kierować do banku lub instytucji finansowej, które wydały kartę, nie do MasterCard. Mimo iż MasterCard współpracuje z bankiem lub instytucją wydającą kartę, współpraca ta nie dotyczy indywidulanych posiadaczy kart czy też kont do kart płatniczych.

Strona MasterCard obsługiwana jest przez MasterCard Europe SA.

Postanowienia różne

Niniejsze Warunki Użytkowania należy rozumieć, interpretować i wykonywać w stosunku do użytkowników na terytorium Polski zgodnie z prawem Polskim w zakresie w jakim ma ona zastosowanie oraz poddawać rozstrzygnięciom sądom w Polsce w zakresie w jakim jest do dozwolone przez prawo Polskie.

Treści i oprogramowanie pobierane ze Strony MasterCard mogą podlegać systemom prawnym dotyczącym eksportu w Stanach Zjednoczonych lub w Wielkiej Brytanii i systemom prawnym dotyczącym importu w innych krajach. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony MasterCard, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za stosowanie przepisów prawa i regulacji prawnych dotyczących kontroli eksportu, ponownego eksportu i importu obowiązujących we wszystkich stosownych systemach prawnych. Użytkownik nie może bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywać, rozprowadzać, przesyłać lub przekazywać treści lub oprogramowania pochodzących ze strony MasterCard w postaci bezpośrednich produktów lub takich materiałów, produktów, oprogramowania lub innych informacji technicznych, w których zawarto treści lub oprogramowanie pochodzące ze Strony MasterCard, z wyłączeniem takich sytuacji gdy jest to zgodne ze wszystkimi prawami i regulacjami dotyczącymi eksportu i importu we wszystkich stosownych systemach prawnych.

Niniejsze Warunki Użytkowania nie mogą być przenoszone przez Użytkownika. MasterCard może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Warunków Użytkowania w dowolnym czasie. Gdyby którakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków Użytkowania okazały się sprzeczne z prawem, bezskuteczne, nieważne lub niewykonalne, wówczas tę część uznaje się za wyłączoną z niniejszych Warunków użytkowania i pozostaje ona bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania, niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem i MasterCard w przedmiocie ich dotyczącym. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania mogą zostać zastąpione lub dodane do określonych informacji prawnych lub warunków zamieszczanych na określonych stronach, przy aplikacjach, narzędziach i materiałach, do których użytkownik ma dostęp za pośrednictwem Strony MasterCard. Niewykonanie przez MasterCard któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie jest uznawane za zrzeczenie się MasterCard tych postanowień lub prawa do wykonania tych postanowień. Niniejsze Warunki Użytkowania i wszelkie dokumenty z nimi powiązane użytkownik może zaakceptować w formie elektronicznej (np. w elektroniczny lub inny sposób wyrażenia zgody). Przyjęcie niniejszych Warunków Użytkowania przez Użytkownika oznacza, iż stają się one wiążące dla Użytkownika i MasterCard. Użytkownik oświadcza, bez zastrzeżeń, że nie będzie kwestionować ważności i wykonalności niniejszych Warunków Użytkowania i wszelkich dokumentów z nimi powiązanych.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

MasterCard Europe
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgia