Warunki używania aplikacji
Mastercard Pay With Rewards™

Niniejsze Warunki używania aplikacji Mastercard Pay With Rewards™ („Warunki”) stanowią wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Mastercard Europe sa/nv („Mastercard”) w zakresie instalacji i korzystania z aplikacji mobilnej Mastercard Pay With Rewards™ („Aplikacja”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Użytkownik nie ma prawa używać Aplikacji, jeżeli nie wyraża zgody na stosowanie się do niniejszych Warunków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jest uprawniony do podejmowania zobowiązań w imieniu własnym lub reprezentowanej strony oraz że akceptuje niniejsze Warunki. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Warunków, i zgadza się ich przestrzegać oraz stosować się do wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i zasad dotyczących korzystania z Aplikacji. Mastercard może dokonywać okresowych aktualizacji Aplikacji i niniejszych Warunków. Żadna taka zmiana nie będzie miała wpływu na uprawnienia użytkownika nabyte na mocy niniejszych Warunków. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany niniejszych Warunków, nie powinien korzystać z Aplikacji po wprowadzeniu tych zmian. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać treść Warunków, w celu upewnienia się, że zna ich najnowszą wersję. Mastercard może zaprzestać udostępniania Aplikację lub jej części albo uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z Aplikacji. Użytkownik potwierdza, że nie posiada żadnych praw do Aplikacji i Mastercard nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika w wypadku zaprzestania udostępniania Aplikacji lub wypowiedzenia prawa dostępu do Aplikacji. Mastercard może zaprzestać udostępniania Aplikacji w następujących sytuacjach: 

a. Wycofanie produktu z rynku/ z użytku;
b. Opracowanie nowej Aplikacji;
c. Zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń w związku z Aplikacją, które wymagają zastąpienia przez Mastercard Aplikacji innym produktem;
d. Wprowadzenie nowej Aplikacji o udoskonalonej funkcjonalności; 
e. Sytuacje, w których doszło do oszustwa, wymagające od Mastercard uniemożliwienia dostępu do Aplikacji;
f. Naruszenie warunków używania Aplikacji przez posiadacza karty;
g. Niezgodne z prawem używanie Aplikacji przez posiadacza karty; 
h. Odinstalowanie Aplikacji przez posiadacza karty.

UŻYTKOWNIK NIE MA PRAWA UŻYWAĆ APLIKACJI DO CELÓW, KTÓRE SĄ NIEZGODNE Z PRAWEM LUB ZABRONIONE PRZEZ NINIEJSZE WARUNKI. PRAWO DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO APLIKACJI MOŻE ZOSTAĆ WYPOWIEDZIANE ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM W WYPADKU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW. W PRZYPADKU WYPOWIEDZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, UŻYTKOWNIK POWINIEN PRZESTAĆ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI. 

Aplikacja Mastercard Pay With Rewards™ 

Używanie Mastercard Pay With Rewards™. Mastercard Pay With Rewards™ jest funkcjonalnością umożliwiającą wymianę zgromadzonych Nagród, która jest oferowana użytkownikowi przez Mastercard. Aplikacja może być wykorzystywana do wymiany Nagród zdobytych za każdy Premiowany Zakup, przy czym „Nagrody” oznaczają punkty, mile, gwiazdki i każdy inny rodzaj nagrody/waluty lojalnościowej gromadzonej przez użytkownika na swoim rachunku lojalnościowym. 

Pay With Rewards™ można korzystać w wypadku każdej transakcji, wszędzie tam, gdzie akceptowana jest karta Mastercard (każda lokalizacja gdzie akceptowana jest karta Mastercard jako „Autoryzowany Akceptant”), z uwzględnieniem transakcji handlu elektronicznego, a także w wypadku dokonywania osobistych płatności i cyklicznych opłat. Termin „Autoryzowany Akceptant” nie obejmuje hoteli, agencji wynajmu samochodów i samochodów ciężarowych, stacji paliw i innych sprzedawców lub transakcji wymagających wstępnej autoryzacji, które Mastercard może określić. Ponadto, dany akceptant nie jest uznawany za „Autoryzowanego Akceptanta” dla transakcji, jeżeli transakcja nie jest przetwarzana przez sieć Mastercard. 

Aplikacja umożliwia użytkownikowi aktywację/dezaktywację Pay With Rewards™ w wypadku transakcji kupna, za które użytkownik chciałby otrzymać zwrot w ramach Pay With Rewards™. Korzystając z Aplikacji, użytkownik może dokonywać wyboru, czy skorzystać z Pay With Rewards™ funkcjonalności w celu otrzymania zwrotu za pojedynczą transakcję, czy pozostawić funkcjonalność Pay With Rewards™ aktywną, w celu otrzymywania zwrotu do wyczerpania salda lojalnościowego. Jeśli użytkownik wybierze zwrot kosztów zakupu z wykorzystaniem Pay With Rewards™ funkcjonalności, a nie posiada wystarczającej ilości punktów na swoim saldzie lojalnościowym, aby pokryć koszt zakupu, użytkownik może wykorzystać Nagrody w celu otrzymania częściowego zwrotu kosztu zakupu („Częściowy Zwrot”), pod warunkiem że instytucja finansowa, która wystawiła kartę Mastercard użytkownika („Wystawca Karty”), aktywowała opcję Częściowego Zwrotu w ramach Aplikacji. Jeśli opcja Częściowego Zwrotu nie została aktywowana, a saldo lojalnościowe użytkownika nie jest co najmniej równe cenie zakupu, użytkownik nie będzie mógł wykorzystać Nagród w celu otrzymania zwrotu części kosztu swojego zakupu. Aby uzyskać więcej informacji na temat Częściowego Zwrotu, należy zapoznać się z regulaminami lub wytycznymi udostępnianymi przez Wystawcę Karty użytkownika, honorującego program Pay With Rewards™. Użytkownik musi aktywować Aplikację Pay With Rewards™ przed dokonaniem zakupu, za który chce otrzymać zwrot. Jeśli użytkownik nie aktywował Pay With Rewards™ przed dokonaniem spełniającej warunki transakcji zakupu, użytkownik nie otrzyma zwrotu za taką transakcję z wykorzystaniem Pay With Rewards™. 

Jak działa Mastercard Pay with Rewards™. W ramach funkcjonalności Pay With Rewards™, w związku z dokonaną płatnością („Zakup Premiowany”) z karty użytkownika potrącana jest odpowiednia kwota, saldo Nagród użytkownika jest automatycznie pomniejszane o liczbę Nagród potrzebną do dokonania zwrotu kosztu zakupu (lub − tam, gdzie to ma zastosowanie − Częściowego Zwrotu), a na kolejnym zestawieniu operacji na rachunku karty jest wykazywane uznanie rachunku w odpowiedniej kwocie. Mastercard nie zapewnia, że obciążenie za Zakup Premiowany i uznanie rachunku będą wykazane na tym samym zestawieniu operacji na rachunku karty. Aby uzyskać więcej informacji o cyklu rozliczeniowym swojej karty, użytkownik powinien skontaktować się ze swoim Wystawcą Karty. Płatności z tytułu minimalnej miesięcznej kwoty spłaty oraz odsetek należnych Wystawcy Karty w związku z korzystaniem przez użytkownika z karty Mastercard mogą nie stanowić płatności kwalifikującej się do otrzymania za nie zwrotu w ramach Pay With Rewards™. Użytkownik powinien zwrócić się do swojego Wystawcy Karty, aby uzyskać informacje na temat szczegółowych wymogów, które muszą być spełnione w wypadku takiego korzystania z programu. W wypadku obciążenia zwrotnego lub zwrotu towaru, za którego zakup użytkownik otrzymał zwrot w ramach Pay With Rewards™, w miejsce Nagród użytkownik otrzymuje zwrot wartości zakupu od Wystawcy Karty. 

Dostęp do informacji o saldzie Nagród i zakupach. Aplikacja umożliwia użytkownikowi sprawdzanie bieżącego salda Nagród oraz otrzymywanie powiadomień dotyczących Zakupów Premiowanych, na poczet których zostały zaliczone Nagrody. Użytkownik musi zgłosić chęć otrzymywania takich powiadomień. 

Warunki Wystawcy Karty 

Instalacja lub rejestracja na potrzeby korzystania z Aplikacji oraz korzystanie z niej może wymagać zaakceptowania przez użytkownika dodatkowych warunków określonych przez Wystawcę Karty użytkownika lub warunków innego podmiotu, którego programu lojalnościowego użytkownik jest uczestnikiem. 

Udzielenie licencji 

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Mastercard udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z Aplikacji, z uwzględnieniem oprogramowania (w tym oprogramowania, kodu, plików, obrazów, zawartych w oprogramowaniu lub generowanych przez oprogramowanie, danych towarzyszących, kodu Boot ROM oraz innego wbudowanego oprogramowania), Aktualizacji Aplikacji (zgodnie z definicją poniżej), dokumentacji i wszelkich udostępnionych czcionek, na urządzeniach Apple lub urządzeniach z systemem Android, które są własnością lub pod kontrolą użytkownika, zgodnie z, odpowiednio, Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego Licencjonowanej Aplikacji (LAEULA) i Warunkami Ogólnymi (definicje poniżej). Prawo własności ani prawo własności intelektualnej nie są przenoszone na użytkownika, lecz pozostają przy Mastercard, który posiada pełne i kompletne prawo własności do Aplikacji, i Mastercard zastrzega sobie wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie użytkownikowi. Prawa przyznane na podstawie niniejszych Warunków są niezbywalne, ograniczają się do praw własności intelektualnej Mastercard do Aplikacji i nie obejmują żadnych innych praw do patentów, czy praw własności intelektualnej. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszych Warunkach, Mastercard nie przyznaje użytkownikowi prawa do wykorzystywania interfejsów i innych składników własności intelektualnej Mastercard, w tym na potrzeby projektowania, opracowywania, produkcji, licencjonowania, czy prowadzenia dystrybucji urządzeń i akcesoriów osób trzecich do używania wraz z Aplikacją. Użytkownik może wykonywać swoje prawo do używania Aplikacji na podstawie niniejszych Warunków na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie Aplikacji na urządzeniu użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji. Jest zabronione korzystanie z Aplikacji w sposób niedozwolony przez niniejsze Warunki, postanowienia LAEULA oraz Warunki Ogólne, w tym m.in. w celu sprzedaży, przeniesienia własności, modyfikacji lub dystrybucji Aplikacji, albo kopiowania, czy dystrybucji danych tekstowych, obrazów, muzyki, nagrań wideo, danych, hiperlinków, wyświetlanych elementów oraz innych treści dostarczanych w ramach Aplikacji, lub używania Aplikacji na urządzeniach, które nie są własnością i nie są pod kontrolą użytkownika. Użytkownik ma prawo sporządzić kopię zapasową Aplikacji, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Aplikacji. Niniejsze Warunki nie upoważniają użytkownika do otrzymywania, ani nie zobowiązują Mastercard do dostarczania, dokumentacji w formie papierowej, wsparcia technicznego, pomocy telefonicznej, czy rozszerzeń lub aktualizacji Aplikacji. Użytkownik nie może wprowadzać modyfikacji, ani zmian w Aplikacji, kopiować, dokonywać publicznych prezentacji, rozpowszechniać Aplikacji, ani tworzyć dzieł pochodnych na jej podstawie. Niniejsze Warunki obowiązują do momentu ich wypowiedzenia. Mastercard zaleca użytkownikowi wydrukowanie i zachowanie kopii Warunków na własne potrzeby. Niniejsza licencja jest udzielana na czas nieokreślony. 

Użytkownicy korzystający z Aplikacji na urządzeniach Apple 

W przypadku instalacji lub korzystania przez użytkownika z Aplikacji Mastercard z wykorzystaniem iPhone’a lub iPada: będąc użytkownikiem końcowym Aplikacji użytkownik potwierdza, że niniejsze Warunki obowiązują między użytkownikiem a Mastercard, nie zaś z Apple, Inc., a Apple Inc. nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację lub jej zawartość. Niezależnie od powyższego, użytkownik potwierdza, że Apple Inc. i jej podmioty zależne są osobą trzecią-beneficjentem Warunków, oraz że Apple Inc. ma prawo (i przyjmuje się, że Apple Inc. zaakceptowała to prawo) egzekwować Warunki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple Inc. nie ma obowiązku zapewniania wsparcia technicznego, czy usług serwisowych dla Aplikacji. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami zakupów w App Store (znajdującymi się na stronie internetowej: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Licencjonowanej Aplikacji (LAEULA) opublikowana przez Apple, Inc. (znajdująca się na stronie internetowej: http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/) zostaje włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków. Na potrzeby niniejszych Warunków, Aplikacja jest uznawana za „Licencjonowaną Aplikację”, zgodnie z definicją zawartą w LAEULA, a Mastercard jest uznawany za „Dostawcę Aplikacji”, zgodnie z definicją zawartą w LAEULA. W wypadku sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z postanowień niniejszych Warunków a postanowieniami LAEULA, za obowiązujące uznaje się postanowienia niniejszych Warunków. Użytkownik potwierdza także i wyraża zgodę, że w żadnym wypadku Apple, Inc. nie będzie ponosić odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi Aplikacji (w tym m.in. roszczeniami osób trzecich dotyczącymi naruszenia przez Aplikację ich praw własności intelektualnej) lub dotyczącymi posiadania lub korzystania z Aplikacji przez użytkownika, w tym (i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, (ii) roszczenia dotyczące braku zgodności Aplikacji z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, oraz (iii) roszczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony konsumentów lub podobnych regulacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple, Inc. nie ma zobowiązań gwarancyjnych dotyczących Aplikacji. 

Użytkownicy korzystający z Aplikacji na urządzeniach z systemem Android 

W przypadku instalacji lub korzystania przez użytkownika z Aplikacji Mastercard z wykorzystaniem urządzeń z systemem Android: będąc użytkownikiem końcowym Aplikacji użytkownik potwierdza, że niniejsze Warunki obowiązują między użytkownikiem a Mastercard, nie zaś z Google Inc., a Google Inc. nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację lub jej zawartość. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Google Inc. nie ma obowiązku zapewniania wsparcia technicznego, czy usług serwisowych dla Aplikacji. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Warunkami świadczenia usług Android Market (znajdujące się na stronie internetowej: http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html) oraz z Polityką działalności i programu Android Market (znajdujące się na stronie internetowej: http://www.google.com/mobile/android/market-policies.html) (łącznie zwane „Warunkami Ogólnymi”). W przypadku sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z postanowień niniejszych Warunków a postanowieniami Warunków Ogólnych, za obowiązujące uznaje się postanowienia niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik zainstaluje Aplikację pobraną z innego sklepu internetowego, gdzie są dostępne aplikacje oprogramowania działające na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, użytkownik potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował warunki świadczenia usług obowiązujące w tym sklepie, i że w wypadku rozbieżności będą obowiązywały niniejsze Warunki. Użytkownik potwierdza także i wyraża zgodę, że w żadnym wypadku Google Inc. nie będzie ponosić odpowiedzialności w związku z roszczeniami dotyczącymi Aplikacji (w tym m.in. roszczeniami osób trzecich dotyczącymi naruszenia przez Aplikację ich praw własności intelektualnej), lub dotyczącymi posiadania lub korzystania z Aplikacji przez użytkownika, w tym m.in. (i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, (ii) roszczenia dotyczące braku zgodności Aplikacji z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, oraz (iii) roszczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony konsumentów lub podobnych regulacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Google Inc. nie ma zobowiązań gwarancyjnych dotyczących Aplikacji. 

Treści 

Mastercard udostępnia użytkownikowi Aplikację na niniejszych Warunkach. „Treści” oznaczają fotografie, nagrania audio, nagrania wideo, dane dotyczące lokalizacji, dane tekstowe, obrazy, a także wszelkie inne formy danych i komunikacji. „Treści Użytkownika” oznaczają Treści zgłoszone lub przesłane przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub w związku z Aplikacją. „Treści Mastercard” oznaczają Aplikację oraz wszelkie usługi wykonywane, udostępniane lub możliwe do realizacji za pośrednictwem Aplikacji, a także wszelkie informacje, komunikaty, dane dotyczące lokalizacji, skrypty, fotografie, dane tekstowe, nagrania wideo, grafiki, muzykę, dźwięki, obrazy i inne materiały udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji. Treści Mastercard przeznaczone są do używania przez zarejestrowanych użytkowników Aplikacji w sposób zgody z przepisami prawa. Treści Mastercard mogą być wykorzystane na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie Treści Mastercard na urządzeniu użytkownika w zakresie dopuszczonym przez funkcje Aplikacji. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że będzie korzystał z Aplikacji i Treści Mastercard wyłącznie w celach dozwolonych niniejszymi Warunkami, oraz że wszelkie Treści Użytkownika są prawidłowe i zgodne z niniejszymi Warunkami, a także że użytkownik powiadomi Mastercard w wypadku jakiejkolwiek zmiany Treści Użytkownika. Mastercard nie składa żadnych zapewnień, że Aplikacja i Treści Mastercard są odpowiednie lub dostępne do używania w poszczególnych lokalizacjach. Użytkownik zgadza się, że nie będzie pobierać, wyświetlać, ani nie będzie wykorzystywać Treści Mastercard na potrzeby jakichkolwiek publikacji, występów publicznych, na stronach internetowych dla jakichkolwiek celów komercyjnych, w związku z produktami lub usługami innymi niż produkty i usługi Mastercard, w jakikolwiek inny sposób, który mógłby dezorientować klientów, zaszkodzić lub zdyskredytować Mastercard lub jego licencjodawców, powodować podważenie własności Mastercard lub licencjodawców Mastercard, bądź w inny sposób naruszać prawa własności intelektualnej licencjodawców Mastercard. Ponadto, użytkownik zgadza się, że nie będzie nadużywać Treści Mastercard, ani Treści osób trzecich, które zostały udostępnione użytkownikowi w związku z korzystaniem przez użytkownika z Aplikacji. Rachunki, bezpieczeństwo, hasła Aplikacja wymaga rejestracji, która polega na wprowadzeniu numeru karty Mastercard (jednej lub kilku) użytkownika biorącej udział w programie i wybraniu czterocyfrowego numeru pin. Aplikacja może poprosić użytkownika o wprowadzenie dodatkowych informacji, aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji lub uzyskania dostępu do określonych treści. Wszelkie informacje wprowadzone przez użytkownika stanowią Treści Użytkownika. W wypadku nieudzielenia takich informacji, użytkownik może nie mieć możliwości uzyskania dostępu do określonych treści bądź korzystania z określonych funkcji Aplikacji. Użytkownik musi dokonać rejestracji, dostarczając aktualne, kompletne i dokładne informacje, których wymaga Aplikacja. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane podane podczas rejestracji pozostaną aktualne, kompletne i dokładne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niezapewnienia aktualności, kompletności i dokładności swoich danych. Użytkownik jest także odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy czterocyfrowego numeru pin oraz wszelkich informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto, użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie operacje na jego koncie. Użytkownik jest zobowiązany zawiadomić Mastercard o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta użytkownika. Użytkownik dodatkowo zobowiązuje się nie przesyłać pocztą elektroniczną, ani listownie, ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniać swojego czterocyfrowego numeru pin, ani identyfikatora użytkownika, hasła dostępu ani innych informacji umożliwiających dostęp do Aplikacji. Mastercard nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez użytkownika szkody, spowodowane przez użytkownika lub powstałe z jego winy, które miały miejsce na skutek korzystania z numeru pin lub konta użytkownika przez inną osobę, bez względu na to, czy użytkownik był tego świadomy, czy nie. 

Aktualizacje Aplikacji 

Mastercard może okresowo umożliwić pobranie określonych aktualizacji lub ulepszeń Aplikacji w celu usprawnienia działania, rozszerzenia lub dalszego rozwoju Aplikacji („Aktualizacje Aplikacji”). Na postawie licencji udzielonej w niniejszym dokumencie użytkownik może instalować Aktualizacje Aplikacji i korzystać z nich w celu aktualizacji Aplikacji na każdym urządzeniu, które jest własnością lub pozostaje pod kontrolą użytkownika. Zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkownikowi nie wolno aktualizować Aplikacji na urządzeniach, które nie są jego własnością i nie są pod jego kontrolą, ani udostępniać Aktualizacji Aplikacji za pośrednictwem sieci w taki sposób, że mogłyby one zostać pobrane jednocześnie przez wiele urządzeń lub komputerów. Użytkownikowi nie wolno tworzyć kopii Aktualizacji Aplikacji, chyba że Mastercard wyrazi na to pisemną zgodę. 

Poza zakresem dopuszczonym właściwymi przepisami prawa, użytkownikowi nie wolno kopiować, dokonywać dekompilacji, ani dezasemblacji, podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego, modyfikować, ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Aplikacji, Aktualizacji Aplikacji ani żadnej ich części. Wszelkie próby wykonania tych czynności stanowią naruszenie praw Mastercard i jego licencjodawców względem Aplikacji i Aktualizacji Aplikacji. W przypadku naruszenia powyższego ograniczenia, przeciwko użytkownikowi może zostać wszczęte postępowania sądowe o zapłatę odszkodowania. Przechowując jakiekolwiek treści na swoim urządzeniu, użytkownik tworzy ich cyfrową kopię. W niektórych jurysdykcjach wykonywanie kopii cyfrowych bez wcześniejszego pozwolenia posiadacza praw jest niezgodne z prawem. Aplikacja i Aktualizacje Aplikacji mogą być wykorzystywane do zwielokrotniania materiałów, pod warunkiem że zwielokrotniane są wyłącznie materiały niechronione prawami autorskimi, lub materiały, do których prawa autorskie posiada użytkownik, lub materiały, które mogą być zwielokrotniane przez użytkownika na podstawie odpowiedniego pozwolenia lub przepisów prawa. 

Aktualizacje Aplikacji mogą być instalowane automatycznie na urządzeniu użytkownika przez Mastercard. Użytkownik wyraża zgodę na Aktualizacje Aplikacji. Aplikacja i Aktualizacje Aplikacji podlegają prawom i regulacjom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych praw i regulacji eksportowych mających zastosowanie w odniesieniu do Aplikacji i Aktualizacji Aplikacji. Regulacje te obejmują ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, końcowych użytkowników i końcowych zastosowań. 

Sposób korzystania z Aplikacji 

Podczas korzystania z Aplikacji przez użytkownika obowiązują następujące zasady:

 • Użytkownik nie będzie wykorzystywać udostępnionych w Aplikacji funkcji komunikacji elektronicznej w celach, które są niezgodne z prawem, stanowią delikt, nadużycie, naruszenie cudzej prywatności, szykanowanie, oszczerstwo, zniesławienie lub groźbę, lub w celu wysyłania wiadomości, których treść jest krępująca, obsceniczna lub propaguje nienawiść.
 • Użytkownik nie będzie przesyłał, udostępniał, zwielokrotniał, ani rozpowszechniał informacji, oprogramowania, ani innych materiałów chronionych prawami autorskimi lub prawami własności intelektualnej (jak również przepisami regulującymi ochronę prywatności i dóbr osobistych) bez uprzedniej zgody właścicieli tych praw.
 • Użytkownik nie będzie gromadził, ani przechowywał danych osobowych innych użytkowników.
 • Użytkownik nie będzie wykorzystywał Aplikacji do celów komercyjnych innych niż te, na które Mastercard udzielił wyraźnej zgody.
 • Użytkownik nie będzie przesyłał, udostępniał, przesyłał pocztą elektroniczną, ani rozpowszechniał w jakikolwiek inny sposób materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym listów reklamowych (junk mail), kwestionariuszy, spamu, „łańcuszków”, zachęt do przystąpienia do piramid finansowych oraz wszelkich innych niechcianych i niedozwolonych wiadomości.
 • Użytkownik nie będzie przesyłał, udostępniał, przesyłał pocztą elektroniczną, ani rozpowszechniał w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki i programy, które mogłyby przerwać, ograniczyć lub zakłócić działanie oprogramowania, sprzętu komputerowego lub urządzeń telekomunikacyjnych.Opłaty za obsługę i transmisję danych w sieci komórkowej i Internecie 

Działanie Aplikacji wymaga użycia urządzenia przenośnego oraz korzystania z usługi bezprzewodowego transferu danych w sieci komórkowej, którą użytkownik musi uzyskać od swojego operatora sieci komórkowej, oraz może wiązać się z koniecznością posiadana dostępu do Internetu, który zapewnia dostawca usług internetowych użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i opłacenie tego typu dodatkowych usług, jak również za zapewnienie sobie dostępu do odpowiedniego urządzenia przenośnego oraz pokrycie wszelkich opłat z nim związanych. Użytkownik zobowiązany jest wysyłać i przyjmować, na własny koszt, wszelkie wiadomości związane z Aplikacją, przesyłane drogą elektroniczną przez Mastercard, operatora sieci komórkowej użytkownika lub zewnętrznych dostawców usług, w tym powiadomienia administracyjne, komunikaty, raporty diagnostyczne i Aktualizacje Aplikacji. Jeżeli użytkownik nie posiada abonamentu obejmującego usługi przesyłu danych w sieci komórkowej bez limitu transferu, operator może naliczyć dodatkowe opłaty w związku z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uzyskanie dodatkowej subskrypcji, usług połączeniowych lub sprzętu niezbędnego do korzystania z Aplikacji, w tym za opłacenie wszelkich usług podmiotów zewnętrznych związanych z Aplikacją, takich jak koszt transferu danych wysyłanych do Aplikacji lub za jej pośrednictwem. 

Aplikacja może nie obsługiwać wszystkich urządzeń mobilnych lub wszystkich operatorów telefonii komórkowej. Mastercard nie składa żadnych zapewnień dotyczących kompatybilności Aplikacji z danym urządzeniem lub dostępności usług związanych z Aplikacją u wszystkich operatorów. W przypadku, gdy są pobierane opłaty za korzystanie z Aplikacji, lub jeżeli dostawcy usług osób trzecich pobierają opłaty za produkty lub usługi, które dostarczają dla celów Aplikacji, Użytkownik może zostać zobowiązany do ponoszenia takich opłat na rzecz odpowiedniego podmiotu w zamian za zapewnienie dostępu do usług lub produktów na potrzeby Aplikacji. Niektóre usługi mogą wiązać się z nałożeniem na użytkownika dodatkowych zobowiązań (np. do wnoszenia opłat), na które użytkownik musi wyrazić zgodę przed uzyskaniem dostępu do takich usług. 

Własność intelektualna 

Użytkownik posiada prawa Treści Użytkownika w ramach relacji z Mastercard. Jednocześnie użytkownik udziela Mastercard na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, publikację i dystrybucję Treści Użytkownika wyświetlanych, przesyłanych lub rozpowszechnianych za pomocą Aplikacji, oraz na tworzenie dzieł pochodnych na podstawie Treści Użytkownika. Mastercard ma prawo wykorzystywać Treści Użytkownika na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, w szczególności zwielokrotnianie cyfrowe, jak również rozpowszechnianie, w tym udostępnianie, Treści Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Mastercard nie ma obowiązku ujawniania autora Treści Użytkownika używanych przez Mastercard. Mastercard jest właścicielem Aplikacji i Treści Mastercard oraz posiada prawa do układu, selekcji i aranżacji ich komponentów, w tym m.in. interfejsów graficznych, elementów interaktywnych, grafiki, wzornictwa, kompilacji, kodu źródłowego, produktów, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów i części składowych Aplikacji, z wyjątkiem Treści Użytkownika oraz Treści pochodzących od podmiotów innych niż Mastercard. Mastercard przysługują również prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej i prawa majątkowe na całym świecie związane z Treściami Mastercard oraz Aplikacją. Użytkownikowi zabrania się modyfikowania, zwielokrotniania, dystrybucji oraz publicznego prezentowania Treści Mastercard, a także tworzenia dzieł pochodnych i opracowań na podstawie Treści Mastercard, jak również wykorzystywania Treści Mastercard, w całości lub w części, chyba że Mastercard udzieli wyraźnej zgody na podejmowanie takich działań. W Aplikacji oraz Treści Mastercard wykorzystano szereg znaków towarowych, logotypów, znaków usługowych, haseł reklamowych, nazw produktów, symboli i innych oznaczeń chronionych prawami majątkowymi (zwanych łącznie „Znakami Towarowymi”). Udostępnienie Znaków Towarowych w ramach Aplikacji i Treści Mastercard przez Mastercard nie jest równoznaczne z udzieleniem użytkownikowi licencji na ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób. Użytkownikowi nie udziela się również licencji na wykorzystanie jakichkolwiek Znaków Towarowych lub praw własności intelektualnej należących do Mastercard lub osób trzecich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach. Nieuprawnione kopiowanie, publikowanie, sprzedaż, dystrybucja lub inne wykorzystywanie Treści Mastercard lub Aplikacji stanowi naruszenie przepisów prawa. Użytkownik potwierdza otrzymanie od Mastercard informacji, że Treści i Aplikacja chronione są przepisami prawa, w tym m.in. przepisami prawa autorskiego, postanowieniami umów międzynarodowych, przepisami dotyczącymi znaków towarowych, prawem patentowym i pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie do własności intelektualnej i praw majątkowych. Jeżeli użytkownik będący właścicielem znaku towarowego lub praw autorskich stwierdzi naruszenie swoich praw do znaku towarowego lub praw autorskich, powinien zgłosić skargę w trybie przewidzianym w regulaminie korzystania ze strony internetowej Mastercard. 

Zasady ochrony prywatności 

Mastercard szanuje prywatność użytkowników Aplikacji. Korzystanie przez użytkownika z Aplikacji wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem niektórych danych osobowych użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Zasadach ochrony prywatności dla aplikacji mobilnej Mastercard Pay with Rewards™, stanowiącej integralną część niniejszych Warunków. Oświadczenia i wyłączenie odpowiedzialności Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu USA, ani w kraju, który znajduje się na liście „państw wspierających terroryzm” sporządzonej przez rząd USA; oraz że (ii) nie został umieszczony na sporządzonej przez rząd USA liście osób objętych zakazem lub ograniczeniem (watch list of prohibited or restricted parties), w tym na liście oznaczonych osób (Specially Designated Nationals list) publikowanej przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu U.S.A. (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury), ani na liście podmiotów objętych zakazem dotyczącym transakcji eksportowych (Denied Persons list) publikowanej przez Departament Handlu U.S.A. 

Mastercard, Apple, Inc. i Google Inc., jak również ich podmioty dominujące, spółki zależne, członkowie kierownictwa, pracownicy, przedstawiciele odpowiedzialni za wykonanie i prowadzenie stron internetowych oraz ich członkowie kierownictwa, pracownicy i przedstawiciele (zwani łącznie „Zwolnionymi Stronami”) nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących Aplikacji. Odniesienia do produktów, procesów, publikacji lub usług osób trzecich, w których podaje się nazwę handlową, nazwę domeny, znak towarowy, znak usługowy, logotyp, nazwę producenta lub inną podobną nazwę, nie stanowią wyraźnego lub dorozumianego ich zatwierdzenia lub rekomendacji przez Mastercard lub Zwolnione Strony. 

Usługi świadczone przez Internet mogą wiązać się z naruszeniem bezpieczeństwa. Mastercard oraz Zwolnione Strony nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu komputerowego lub urządzeń użytkownika na skutek naruszenia bezpieczeństwa, wirusa, błędu programowania, manipulacji, niedozwolonej zmiany, oszustwa, usterki, zaniechania, przerwy w dostawie, usunięcia danych, wady, opóźnienia działania lub przekazu, awarii sieci komputerowej lub innej awarii technicznej lub nietechnicznej, które zostały spowodowane przez użytkownika lub za które winę ponosi użytkownik. Użytkownik powinien także wiedzieć, że treść wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną oraz inne dane zamieszczane w Internecie mogą nie być odpowiednio zabezpieczone. Użytkownik powinien rozważyć ten fakt przed wysłaniem jakiejkolwiek wiadomości do Mastercard lub Zwolnionych Stron lub przed zamieszczeniem danych w Aplikacji. Mastercard i Zwolnione Strony nie składają żadnych zapewnień w odniesieniu do odpowiedniości, funkcjonalności, wydajności, dostępności lub działania Aplikacji. Aplikacja może być czasowo niedostępna ze względu na konieczność serwisowania lub wystąpienie awarii sprzętu komputerowego u użytkownika. 

APLIKACJA (W TYM WSZYSTKIE JEJ AKTUALIZACJE) ORAZ TREŚCI UDOSTĘPNIANE SĄ W ICH OBECNEJ POSTACI („AS IS”). MASTERCARD I ZWOLNIONE PODMIOTY WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH APLIKACJI I TREŚCI MASTERCARD, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. MASTERCARD NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE FUNKCJE APLIKACJI LUB USŁUGI WYKONYWANE, UDOSTĘPNIANE LUB MOŻLIWE DO REALIZACJI ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI (ORAZ AKTUALIZACJI APLIKACJI) BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE APLIKACJA (ORAZ AKTUALIZACJE APLIKACJI) BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE, ANI ŻE STWIERDZONE BŁĘDY APLIKACJI (ORAZ JEJ AKTUALIZACJI) ZOSTANĄ POPRAWIONE. Żadne informacje, ani porady udzielane przez Mastercard lub upoważnionego przedstawiciela Mastercard, czy to ustnie, czy na piśmie, nie będą skutkować zmianami niniejszego wyłączenia gwarancji, ani też udzieleniem gwarancji. W przypadku wystąpienia błędu w Aplikacji całość kosztów związanych z serwisem, naprawą lub usunięciem wady pokrywa użytkownik. W celu uniknięcia wątpliwości użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Mastercard, Apple, Inc. i Google Inc. nie mają żadnych zobowiązań w zakresie gwarancji dotyczących Aplikacji. 

Ograniczenie i wyłączenie środków prawnych i odszkodowania APLIKACJA MOŻE ZAWIERAĆ FAKTY, OPINIE, POGLĄDY, OŚWIADCZENIA I REKOMENDACJE OSÓB TRZECICH BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI LUB PRAWNYMI. MASTERCARD NIE REPREZENTUJE ANI NIE POŚWIADCZA DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI ANI WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK FAKTÓW, OPINII, POGLĄDÓW, OŚWIADCZEŃ, ANI REKOMENDACJI LUB INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH, PRZESYŁANYCH LUB ROZPOWSZECHNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE MOŻE POLEGAĆ NA TAKICH FAKTACH, OPINIACH, OŚWIADCZENIACH LUB REKOMENDACJACH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. 

UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZABEZPIECZYĆ MASTERCARD ORAZ ZWOLNIONE PODMIOTY PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ SPOWODOWANYCH LUB ZWIĄZANYCH Z: (A) NARUSZENIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA; (B) NARUSZENIEM PRZEPISÓW PRAWA PRZEZ UŻYTKOWNIKA; (C) ROSZCZENIEM OSOBY TRZECIEJ ZWIĄZANYM Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z APLIKACJI LUB TREŚCI NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA LUB NINIEJSZYMI WARUNKAMI; (D) KRADZIEŻĄ, PRZYWŁASZCZENIEM LUB UJAWNIENIEM HASŁA UŻYTKOWNIKA, SPOWODOWANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB POWSTAŁYM Z JEGO WINY; (E) UPOWAŻNIENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA INNEJ OSOBY DO KORZYSTANIA Z JEGO HASŁA DOSTĘPU. UŻYTKOWNIK BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z MASTERCARD W CELU OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM MOŻE BYĆ TO ZASADNIE WYMAGANE. 

Linki do aplikacji i usługi osób trzecich 

Aplikacja może umożliwiać łączenie się, w tym za pomocą odpowiednich linków, z usługami, stronami internetowymi, aplikacjami, oprogramowaniem i innymi treściami należącymi do osób trzecich, takich jak partnerskie media społecznościowe, operatorzy sieci komórkowych lub deweloperzy aplikacji osób trzecich („Usługi Osób Trzecich”). Aplikacja może umożliwiać Użytkownikowi dodanie/konfigurację określonych Usług Osób Trzecich na urządzeniu Użytkownika. Mastercard nie kontroluje, ani nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do jakichkolwiek Usług Osób Trzecich, do których użytkownik może mieć dostęp, ani za dostępność takich Usług Osób Trzecich, nie zatwierdza, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub inne materiały dostępne w ramach lub za pośrednictwem Usług Osób Trzecich. Do Usług Osób Trzecich, z których użytkownik korzysta, mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki odpowiednich osób trzecich, takie jak np. warunki licencji oprogramowania. 

Użytkownicy, którzy korzystają z Usług Osób Trzecich, powinni być świadomi, że ich dane osobowe i informacje dotyczące konta będące w posiadaniu takich osób trzecich mogą być przesyłane za pośrednictwem serwerów Mastercard lub aplikacji w Stanach Zjednoczonych lub w innych lokalizacjach na świecie, bądź na nich przechowywane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, aby podmioty, które wykonują Usługi Osób Trzecich, mogły mieć dostęp, wykorzystywać i przekazywać określone informacje dotyczące użytkownika. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości i akceptuje, że Mastercard nie jest odpowiedzialny za działania tych firm, ani za sposób, w jaki mogą one korzystać z informacji dotyczących użytkownika. Użytkownik korzysta z Usług Osób Trzecich na własne ryzyko. 

Cesja 

Mastercard może dokonać cesji całości lub części niniejszej umowy. Użytkownikowi nie wolno dokonywać cesji niniejszej umowy ani żadnej jej części na rzecz jakiejkolwiek innej osoby. Taka cesja będzie w każdym wypadku uznana za nieważną. Użytkownikowi nie wolno przenieść na inną osobę żadnych praw do korzystania z całości lub części Aplikacji, czy to okresowo, czy też na stałe. Udostępniając swoje urządzenie osobie trzeciej, użytkownik pozostaje odpowiedzialny za korzystanie z Aplikacji przez taką osobę trzecią. 

Informacje ogólne 

Niniejsze Warunki stanowią wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Mastercard, na którą użytkownik wyraża zgodę klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Mastercard w zakresie korzystania z Aplikacji. Użytkownika mogą obowiązywać także dodatkowe warunki (w tym warunki operatora sieci komórkowej użytkownika) dotyczące korzystania z Aplikacji przez użytkownika. W razie stwierdzenia nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków na podstawie dowolnego prawa, przepisu, rozporządzenia lub regulacji organu administracji publicznej bądź na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, takie stwierdzenie nie będzie wpływać na wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków. Brak wykonywania lub dochodzenia przez Mastercard jakichkolwiek postanowień lub praw wynikających z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się możliwości wykonywania lub dochodzenia takiego prawa lub postanowienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że może zostać poproszony o złożenie „podpisu elektronicznego”, w celu potwierdzenia zamiaru korzystania z Aplikacji. Składając „podpis elektroniczny”, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów dotyczących niniejszych Warunków drogą elektroniczną. Komunikaty dotyczące niniejszych Warunków będą przesyłane przez Mastercard na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik może zmienić podany adres poczty elektronicznej, otwierając „Ustawienia” w Aplikacji i wpisując inny adres poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Aplikacji do celów niezgodnych z prawem, takich jak opracowywanie, projektowanie, produkowanie lub wytwarzanie broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej. 

Brak zastosowania Warunków do Umowy o wydanie karty płatniczej Mastercard Mastercard jest wiodącą organizacją kartową. Mastercard nie jest instytucją płatniczą ani wydawcą kart kredytowych, debetowych, czekowych, ani kart płatniczych jakiegokolwiek innego rodzaju. Użytkownik zawiera stosowną umowę o kartę płatniczą ze swoim Wystawcą Karty. . Wszelkie pytania lub kwestie dotyczące karty Mastercard lub rachunku posiadacza karty należy kierować bezpośrednio do właściwego Wystawcy Karty, nie zaś do Mastercard. Mastercard współpracuje z Wystawcą Karty Użytkownika, jednak współpraca ta nie dotyczy poszczególnych posiadaczy kart ani też poszczególnych rachunków kart płatniczych. 

Aplikacja jest zarządzana przez Mastercard i udostępniana na niniejszych Warunkach. W wypadku jakichkolwiek reklamacji lub problemów dotyczących niniejszych Warunków lub funkcjonowania Aplikacji prosimy o kontakt z Mastercard pod następującym adresem: www.Mastercard.pl. 

Użytkownik i Mastercard przyjmują do wiadomości i akceptują, że nie doszło do zawiązania pomiędzy nimi żadnej spółki, a żadna ze stron nie jest upoważniona ani nie ma uprawnienia do nakładania zobowiązań na drugą stronę lub podejmowania zobowiązań w imieniu drugiej strony. 

Data wejścia w życie: 19/12/2015 

Informacja o ochronie prywatności dotycząca aplikacji mobilnej „Pay With Rewards™” firmy Mastercard 

Spółka Mastercard Europe sprl oraz jej spółki powiązane („Mastercard”) szanują Państwa prywatność. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy zarejestrowanych użytkowników aplikacji mobilnej Mastercard „Pay With Rewards”™ („Aplikacja PWR”), dostępnej do pobrania za pośrednictwem Państwa sklepu z aplikacjami. Informacja zawiera opis typów danych osobowych, które gromadzimy w związku z obsługą Aplikacji PWR, celów, dla których gromadzimy takie dane osobowe, innych podmiotów, którym możemy dane te udostępniać, oraz środków, które podejmujemy, by chronić bezpieczeństwo tych danych. Ponadto przedstawiliśmy w niej Państwa prawa i możliwości w zakresie Państwa danych osobowych oraz sposób, w jaki mogą Państwo kontaktować się z nami w celu dokonania aktualizacji swoich danych kontaktowych lub uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania o nasze praktyki ochrony prywatności. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie oraz wykorzystywanie Państwa danych osobowych na potrzeby Aplikacji PWR jest: 

Mastercard Europe sprl Chaussée de Tervuren 198 1410 Waterloo Belgia 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie obejmuje kwestii gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez strony trzecie w aplikacji, na innych firmowych stronach internetowych Mastercard, przez wydawców Państwa karty Mastercard (np. Państwa bank) ani też innych informacji lub zawiadomień zawierających odniesienie do Mastercard poza Aplikacją PWR. Aby móc pobrać i zarejestrować Aplikację PWR lub z niej korzystać, muszą Państwa zaakceptować Warunki korzystania z Aplikacji PWR oraz ich przestrzegać. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez Mastercard, proszę zapoznać się z Międzynarodową polityką prywatności Mastercard, dostępną na stronie www.Mastercard.com. 

Proszę kliknąć na poniższe linki, aby przejść do wybranej sekcji: 
1. Dane osobowe, które gromadzimy
2. Informacje, które pobieramy automatycznie
3. W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe
4. Dane osobowe, które udostępniamy
5. Państwa prawa i możliwości
6. W jaki sposób chronimy dane osobowe
7. Przekazywanie danych
8. Funkcje i linki do innych stron internetowych
9. Aktualizacja niniejszej Informacji o ochronie prywatności
10. W jaki sposób można się z nami skontaktować


1. Dane osobowe, które gromadzimy 

a. Dane osobowe przekazywane przez Państwa Na potrzeby niniejszej Informacji o ochronie prywatności, termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W związku z tym, że będą Państwo korzystać z Aplikacji PWR, prosimy Państwa o podanie niektórych danych osobowych podczas rejestracji w aplikacji, np. numeru Państwa karty płatniczej. Mogą też Państwo podać nam swój adres mailowy, jeśli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia dotyczące korzystania przez Państwa z Aplikacji PWR. 

b. Dane osobowe przekazywane przez powiązanych wydawców w związku z korzystaniem przez Państwa z Aplikacji PWR Od instytucji finansowej, która wydała Państwa kartę płatniczą zapisaną w Aplikacji PWR, otrzymujemy pewne informacje o transakcjach płatniczych dotyczące karty płatniczej zapisanej w Aplikacji PWR, obejmujące m.in. nazwę sprzedawcy, walutę, kwotę, datę i godzinę transakcji. 


2. Informacje, które pobieramy automatycznie 

Gdy korzystają Państwo z Aplikacji PWR, niektóre informacje możemy pobierać automatyczne, np. kod identyfikacyjny urządzenia, informacje o sieci, działaniach podejmowanych w aplikacji oraz dacie i godzinie działań, a także wyniki innych analiz danych mobilnych. Informacje te wykorzystujemy do ulepszania naszej Aplikacji PWR poprzez zrozumienie czynników takich jak np. to, ilu użytkowników ma dostęp do naszej usługi lub z niej korzysta, jakie treści i funkcje naszej usługi cieszą się największym zainteresowaniem użytkowników oraz jak nasza usługa sprawdza się pod względem technicznym. 

3. W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe 

Uzyskane od Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać w celu:

 • udostępniania Aplikacji PWR oraz funkcji, których działania Państwo żądają , zwłaszcza funkcji związanych z dokonywaniem wypłat;
 • utworzenia Państwa konta w Aplikacji PWR oraz zarządzania nim, świadczenia naszych usług oraz udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania;
 • przekazywania Państwu powiadomień dotyczących korzystania przez Państwa z Aplikacji PWR;
 • wyświetlania Państwu informacji o promocjach na dokonywanie wypłat, prowadzonych przez powiązanych sprzedawców;
 • prowadzenia, dokonywania oceny oraz udoskonalania naszej działalności (w tym poprzez opracowywanie nowych produktów i usług; zarządzania komunikacją; określania skuteczności naszych działań reklamowych; przeprowadzania analiz naszych produktów, usług oraz stron internetowych; zwiększania funkcjonalności naszych stron internetowych; oraz realizacji zadań z obszaru rachunkowości, audytu, naliczania opłat, rozliczeń oraz pobierania opłat);
 • wspierania podmiotów trzecich w dostarczaniu produktów lub usług, których Państwo od nich wymagają;
 • monitorowania sposobu wykorzystania oraz ulepszania naszych aktywów interaktywnych, w tym Aplikacji PWR;
 • przeprowadzania analiz danych (np. anonimizacji danych osobowych);
 • egzekwowania przestrzegania naszych Warunków korzystania z Aplikacji PWR;
 • zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi, standardami branżowymi i naszą polityką; oraz
 • przeprowadzania audytu, badań i analiz mających na celu obsługę, ochronę oraz usprawnianie naszych usług.4. Dane osobowe, które udostępniamy 

Nie sprzedajemy i nie ujawniamy w inny sposób Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub w stosownym komunikacie przekazywanym Państwu w czasie pobierania danych. 

Zgromadzone dane osobowe możemy udostępniać naszym spółkom powiązanym, dostawcom, instytucjom finansowym wydającym karty płatnicze lub sprzedawcom, którzy przetwarzają transakcje dokonywane przy pomocy kart płatniczych. Dane osobowe udostępniamy w celu dokonywania lub umożliwiania dokonania transakcji realizowanych przy pomocy karty płatniczej (w tym także w celu wykrywania oszustw finansowych popełnianych przy użyciu karty oraz zapobiegania im). Na przykład w trakcie udostępniania Aplikacji PWR możemy przekazywać instytucjom finansowym dane karty określonej osoby dotyczące transakcji realizowanych przez posiadacza karty wydanej przez te instytucje oraz przetwarzanych przez Mastercard. W trakcie udostępniania niektórych naszych produktów możemy także przekazać dane osobowe sprzedawcy, aby ułatwić mu realizację transakcji przy pomocy karty płatniczej, o którą to transakcję Państwo występują. 

Ponadto możemy udostępniać dane osobowe naszym usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu. Wspomnianych usługodawców nie upoważniamy do wykorzystywania ani ujawniania tych danych, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do wykonania niektórych usług w naszym imieniu lub do spełnienia wymogów prawnych. Na mocy umowy zobowiązujemy tych usługodawców do tego, by odpowiednio chronili prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w naszym imieniu. 

Informacje o Państwu możemy również ujawnić w przypadku gdy: (i) nakazuje nam to prawo lub procedura prawna lub (ii) naszym zdaniem ujawnienie informacji jest niezbędne lub właściwe do tego, by zapobiec szkodzie fizycznej lub stracie finansowej, bądź też w związku z toczącym się śledztwem w sprawie podejrzenia popełnienia — lub faktycznego popełnienia — oszustwa lub innego czynu zabronionego. 

Mamy również prawo do przekazania Państwa danych osobowych w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub majątku. W takiej sytuacji dołożymy należytych starań, by nakazać nabywcy wykorzystywanie przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. 

5. Państwa prawa i możliwości 

Mogą Państwu przysługiwać określone uprawnienia przewidziane obowiązującym prawem, związane z danymi osobowymi, które o Państwu posiadamy. Proponujemy Państwu pewne możliwości związane z tym, jakie dane osobowe będziemy od Państwa pobierać, w jaki sposób będziemy te dane wykorzystywać oraz w jaki sposób będziemy się z Państwem komunikować. 

Mają Państwo prawo odmówić przekazania danych osobowych spółce Mastercard. Może się jednak zdarzyć, że jeśli nie przekażą Państwo swoich danych osobowych w sytuacji gdy o to poprosimy, nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji Aplikacji PWR lub nie będziemy w stanie przekazać Państwu określonych informacji lub zrealizować dla Państwa określonych usług. 

Gdy jest to wymagane przepisami prawa, w czasie pobierania danych Mastercard uzyskuje od Państwa wcześniejszą zgodę do celów związanych z przetwarzaniem (i) danych osobowych do celów marketingowych oraz (ii) danych osobowych, które zgodnie z obowiązującym prawem uznaje się za wrażliwe. 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa może Państwu przysługiwać prawo do żądania dostępu do informacji o posiadanych przez nas Państwa danych osobowych oraz do otrzymania tych informacji, do aktualizowania i korygowania nieścisłości w zakresie Państwa danych osobowych oraz do zlecania zablokowania lub usunięcia tych informacji, w zależności od tego, które z tych działań będzie odpowiednie. W niektórych przypadkach prawo dostępu do danych osobowych może być ograniczone przez prawo miejscowe. Aby zaktualizować swoje preferencje, zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie Państwa informacji z naszych list mailingowych, usunąć Państwa konto lub przekazać prośbę o dostęp, proszę skontaktować się z nami w sposób określony w poniższym punkcie „W jaki sposób można się z nami skontaktować”. 

6. W jaki sposób chronimy dane osobowe 

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania posiadanych przez nas danych osobowych. Dostęp do danych osobowych na Państwa temat zastrzegamy tylko dla tych pracowników, którym informacje te są niezbędne do dostarczenia Państwu produktów lub usług. Dodatkowo podejmujemy działania w celu zniszczenia lub nieodwracalnej anonimizacji danych osobowych, gdy zanika gospodarcza potrzeba przechowywania tych danych. 

7. Przekazywanie danych 

Możemy przesyłać dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane. Kraje te prawdopodobnie nie mają takich samych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych, jak kraj, w którym użytkownik pierwotnie przekazał dane. Gdy przesyłamy dane osobowe do innych krajów, będziemy je chronić w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. 

Mastercard to globalna firma. W celu świadczenia naszych usług może być konieczne przesyłanie danych osobowych użytkownika między kilkoma krajami, w tym Stanami Zjednoczonymi, w których znajduje się nasza siedziba. Będziemy przestrzegać wymogów prawnych i wykorzystywać odpowiednie środki bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarię. 

8. Funkcje i linki do innych stron internetowych 

Dla Państwa wygody oraz w celu uzyskania informacji, w aplikacji mobilnej mogą Państwo korzystać z różnych funkcji, w zakresie których współpracujemy z innymi podmiotami lub powiązanymi sprzedawcami, bądź też kliknąć na linki odsyłające do innych stron internetowych. Funkcje te (obejmujące m.in. narzędzia z zakresu mediów społecznościowych oraz lokalizacji), a także inne strony internetowe mogą działać niezależnie od spółki Mastercard. Mogą zawierać własne informacje lub zasady z zakresu ochrony prywatności, i gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi. W zakresie, w którym dana funkcja lub odwiedzana przez Państwa powiązana strona internetowa nie jest własnością lub nie jest obsługiwana przez Mastercard, nie ponosimy odpowiedzialności za treść takiej strony, za skutki korzystania z niej ani za jej praktyki związane z ochroną prywatności. 

9. Aktualizacje naszej Informacji o ochronie prywatności 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowana, bez uprzedniego powiadamiania Państwa, i taka aktualizacja ma na celu odzwierciedlenie zmian w naszej praktyce ochrony danych osobowych. Na naszych stronami internetowych będziemy umieszczać dobrze widoczny komunikat informujący Państwa o wszelkich istotnych zmianach w zakresie niniejszej Informacji o ochronie prywatności i w górnej części komunikatu będziemy podawać, kiedy nastąpiła ostatnia aktualizacja. 

10. W jaki sposób można się z nami skontaktować 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub naszych praktyk ochrony prywatności lub jeśli chcieliby Państwo wykonać swoje prawa lub zaktualizować swoje dane osobowe lub preferencje, proszę kliknąć tutaj. Dodatkowo mogą Państwo skontaktować się nami, pisząc na adres: 

Global Privacy Officer Mastercard Europe sprl Chaussée de Tervuren 198 1410 Waterloo Belgia 

Aby uzyskać więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez Mastercard, proszę zapoznać się z naszą Międzynarodową polityką prywatności, dostępną tutaj.