Międzynarodowa polityka prywatności MasterCard

Data wejścia w życie: 24 kwietnia 2015 r.

Firma MasterCard International Incorporated (prowadząca działalność jako MasterCard Worldwide) i jej filie (określane zbiorczo jako „MasterCard”) szanują prywatność użytkowników. Niniejsza Międzynarodowa Polityka Prywatności opisuje rodzaje danych osobowych gromadzonych przez naszą firmę, sposób wykorzystania tych danych, podmioty, którym dane są udostępniane, a także możliwości wyboru dotyczące wykorzystania informacji. Zostały tu także opisane podejmowane środki ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz możliwości kontaktu w sprawie stosowanych przez naszą firmę praktyk prywatności.  

Podmioty MasterCard odpowiedzialne za zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników dla celów opisanych w niniejszej Międzynarodowej Polityce Prywatności, wyszczególnione zostały w części "Jak się z nami skontaktować" niniejszego dokumentu.  

Nasze praktyki prywatności mogą różnić się w zależności od kraju, w którym działa nasza firma, w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi praktykami i wymaganiami prawnymi.

Kliknij w wybrany link poniżej aby przenieść się do wybranej sekcji:

 

Zbierane informacje

MasterCard może gromadzić informacje nt. użytkowników, korzystając z różnych źródeł. 
Jako podmiot przetwarzający transakcje dokonywane za pomocą kart płatniczych i dostawca usług powiązanych, MasterCard uzyskuje ograniczoną ilość danych osobowych o użytkownikach od instytucji finansowych, sprzedawców oraz innych podmiotów związanych z transakcjami płatniczymi dokonywanymi przez użytkowników za pomocą kart płatniczych.

W związku z powyższym, MasterCard otrzymuje informacje o numerze karty płatniczej, nazwie i lokalizacji sprzedawcy, datę i kwotę całkowitą transakcji. Co ważne, MasterCard nie potrzebuje imienia i nazwiska posiadacza karty lub innych danych kontaktowych w celu przeprowadzenia procesu płatności.

Ponadto, użytkownicy mogą także przesyłać informacje bezpośrednio do naszej firmy, za pomocą metod takich jak: (i) poprzez strony internetowe firmy MasterCard, (ii) w odpowiedzi na różnego rodzaju oferty i innego rodzaju komunikację ze strony MasterCard, (iii) poprzez media społecznościowe, (iv) poprzez korzystanie z produktów i usług oferowanych przez MasterCard, (v) poprzez uczestnictwo w ofertach, programach lub promocjach, lub (vi) w związku z faktyczną lub potencjalną relacją biznesową lub pracowniczą z naszą firmą.  Dodatkowo użytkownicy mogą wyrazić zgodę aby podmioty trzecie zbierające informacje o użytkownikach, przekazywały te informacje naszej firmie.

Rodzaje danych osobowych zbieranych przez naszą firmę lub które użytkownik może dostarczyć naszej firmie:

 • informacje kontaktowe (takie jak nazwisko, adres pocztowy lub e-mail oraz numer telefonu);
 • służbowe informacje kontaktowe (takie jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • nazwa użytkownika i hasło;
 • informacje dotyczące kart płatniczych;
 • informacje kontaktowe dotyczące znajomych lub innych osób, z którymi użytkownicy proponują kontakt;
 • dostarczane nam treści (takie jak zdjęcia, artykuły i komentarze);
 • treści które użytkownik udostępnia za pomocą kont w mediach społecznościowych lub członkostwa  u podmiotów trzecich;
 • identyfikator urządzenia mobilnego;
 • informacje geolokalizacyjne;
 • inne informacje (takie jak zwyczaje i preferencje zakupowe, preferencje językowe, wiek, data urodzenia, płeć i stan rodzinny).

Nasza firma, nasi dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzimy niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookie i sygnały sieci Web, podczas interakcji z naszymi reklamami, podczas korzystania z aplikacji mobilnych, lub podczas przeglądania naszych stron internetowych lub innych cyfrowych treści. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. "Plik cookie" jest plikiem tekstowym umieszczonym na dysku twardym komputera przez serwer internetowy. "Sygnał sieci Web", określany także jako „znacznik internetowy”, „wskaźnik punktowy” lub „czysty plik GIF”, służy do przesyłania informacji z powrotem do serwera internetowego.

W celu monitorowania naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, nasza firma może korzystać z oprogramowania analizujące sieci web należącego do podmiotów trzecich np. Adobe Omniture.

Nasza firma, nasi dostawcy usług i partnerzy handlowi mogą ponadto zbierać informacje związane z aktywnością użytkownika na naszych stronach internetowych i w ramach korzystania z aplikacji mobilnych, w celu dostarczania danemu użytkownikowi zawartości i treści reklamowych dopasowanych do indywidulanych cech użytkownika. Informacje zbierane w tym celu mogą zawierać szczegóły dotyczące stron internetowych i reklam, które użytkownik odwiedza na stronach internetowych MasterCard oraz aktywności jakie użytkownik podejmuje korzystając z naszych aplikacji i stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości odstąpienia od zgody na gromadzenie danych o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych naszej firmy lub ograniczenie zbierania tych danych w celach reklamowych, prosimy przeczytać sekcję "Prawa użytkownika i możliwości wyboru" niniejszej Międzynarodowej Polityki Prywatności.

Sposób wykorzystania zbieranych informacji

Gromadzone informacje mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • przetwarzanie transakcji przy użyciu kart płatniczych (obejmujące autoryzacje, rozliczenia, rozrachunki, reklamacje i inne związane z obsługą transakcji procesy reklamacyjne i arbitrażowe);
 • zapobieganie oszustwom, nieautoryzowanym transakcjom, skargom i innymi formom roszczeń oraz ochrona przed nimi, a także zarządzanie ryzykiem i jakością usług finansowych;
 • tworzenie i zarządzanie kontami internetowymi użytkowników oraz odpowiadanie na ich pytania;
 • dostarczanie produktów, usług i promocji, administrowanie nimi i informowanie o nich przez MasterCard, naszych emitentów i nabywców, sprzedawców i partnerów (w tym konkursy, loterie, programy lojalnościowe i inne oferty);
 • publikowanie katalogów biznesowych (które mogą zawierać biznesowe informacje kontaktowe);
 • obsługa, szacowanie i udoskonalanie działalności naszej firmy (w tym rozwój nowych produktów i usług, zarządzanie komunikacją, określanie skuteczności naszych reklam, analizowanie naszych produktów, usług, stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych treści cyfrowych, rozbudowa funkcjonalności naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych treści cyfrowych, a także prowadzenie księgowości, audytów, fakturowania, rozliczeń i czynności związanych z pobieraniem opłat);
 • anonimizacja danych osobowych, przygotowywanie skonsolidowanych raportów zawierających zanonimizowane dane osobowe (wliczając m.in. kompilacje, analizy, modele i zasady analityczne i predykcyjne oraz inne skonsolidowane raporty), w celu doradzania naszym instytucjom wydającym i nabywającym, sprzedawcom, innym klientom i partnerom, w odniesieniu do przeszłych i potencjalnych modeli wydatkowych, oszustw i innych elementów które mogą być wydobyte z tych danych;
 • oszacowanie zainteresowania użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia w firmie MasterCard;
 • przestrzeganie naszych Zasad użytkowania oraz innych praw;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu MasterCard lub podmiotów zależnych naszej firmy;
 • zapewnienie zgodności z normami przemysłowymi i polityką naszej firmy.

Informacje mogą być także wykorzystywane na inne sposoby, w związku z którymi zostaną ogłoszone specjalne komunikaty podczas zbierania danych.

Powrót do góry

Udostępniane informacje

Nasza firma nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w tej Międzynarodowej Polityce Prywatności lub w chwili w której informujemy o tym użytkownika w momencie zbierania danych.

Zbierane dane osobowe mogą być przez naszą firmę udostępniane naszym filiom, instytucjom finansowym wydającym karty płatnicze lub przetwarzającym transakcje przy użyciu kart płatniczych oraz sprzedawcom. Informacje są udostępniane przez naszą firmę w celu przeprowadzenia transakcji przy użyciu kart płatniczych i innych czynności na życzenie użytkownika. Zbierane dane osobowe mogą być przez naszą firmę udostępniane także podmiotom zabezpieczającym przed oszustwami związanymi z kartami płatniczymi oraz zapewniającymi bezpieczeństwo transakcji oraz ochronę naszego systemu odpowiedzialnego za procedowanie płatności przy użyciu karty płatniczej. W tym kontekście możemy na przykład dostarczać instytucjom finansowym informacji o transakcjach przeprowadzanych przez posiadaczy kart MasterCard wydanych przez te instytucje. 
Możemy ponadto udostępniać dane osobowe innym podmiotom za zgodą osób, których te informacje dotyczą. W sytuacji gdy MasterCard działa jako dostawca usług dla podmiotów trzecich, nasza firma może udostępnić tym podmiotom dane osobowe zebrane w ich imieniu.

Nasza firma może także udostępniać informacje dostawcom usług działającym w naszym imieniu. Nie upoważniamy tych dostawców usług do wykorzystywania ani ujawniania informacji z wyjątkiem sytuacji wymagających przeprowadzenia określonych czynności w naszym imieniu lub zgodności z wymogami prawnymi. Zgodnie z kontraktami, wymagamy od tych dostawców usług odpowiedniej ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w naszym imieniu.
MasterCard przekazuje dane osobowe wewnątrz grupy MasterCard na podstawie postanowień niniejszej Międzynarodowej Polityki Prywatności lub w inny sposób, o którym informujemy użytkowników w momencie zbierania danych (np. za pomocą szczegółowych postanowień dotyczących ochrony prywatności związanych z konkretną usługą oferowaną przez MasterCard).

Na naszych stronach internetowych użytkownicy mogą korzystać z funkcji obsługiwanych przez naszą firmę wspólnie z naszymi partnerami lub z innymi podmiotami niezwiązanymi z MasterCard. Funkcje te, obejmujące społeczności internetowe i narzędzia lokalizacji geograficznej, są obsługiwane przez podmioty trzecie, wliczając społeczności internetowe. Podmioty te mogą wykorzystywać dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności. Na stronach internetowych, na których oferowane są tego rodzaju funkcje, związane z nimi inne firmy są odpowiednio oznaczone. Stanowczo zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności innych firm przed rozpoczęciem korzystania z tych funkcji.

Nasza firma może także ujawniać informacje o użytkownikach w następujących sytuacjach: (i) kiedy jest to od nas wymagane na podstawie prawa lub procesów sądowych, (ii) kiedy, zgodnie z naszym uznaniem, takie ujawnienie jest wymagane lub wskazane w celu uniknięcia szkody lub strat finansowych, a także  (iii) w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub też faktycznego oszustwa lub innych czynów niezgodnych z prawem.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych dotyczących użytkowników w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całej bądź części naszej działalności lub jej składników. W przypadku takiej sprzedaży lub przeniesienia dołożymy starań, aby podmiot, któremu przekażemy dane, korzystał z informacji osobistych dostarczanych przez naszych użytkowników w sposób zgodny z naszą Międzynarodową Polityką Prywatności. Po przeprowadzeniu takiej sprzedaży lub przeniesienia użytkownicy mogą zwrócić się z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych do podmiotu, do którego te informacje zostały przekazane.

Powrót do góry

Prawa użytkownika i możliwości wyboru

Użytkownik posiada konkretne prawa dotyczące zgromadzonych przez nas i związanych z nim danych osobowych. Zapewniamy również możliwość wyboru dotyczącego gromadzonych przez nas danych o użytkowniku, sposobu wykorzystania tych informacji, a także sposobu komunikacji z użytkownikiem.

Użytkownik może zdecydować o zaprzestaniu przekazywania danych osobowych do firmy MasterCard poprzez powstrzymanie się od przeprowadzania transakcji przy użyciu kart płatniczych. Użytkownik może również powstrzymać się od bezpośredniego przesyłania informacji do naszej firmy. Jednakże, jeżeli użytkownik nie przekaże danych osobowych kiedy jest o to proszony, może to spowodować, że taki użytkownik nie będzie mógł skorzystać z pełnej gamy produktów i usług MasterCard, jak również nasza firma może nie być w stanie informować takiego użytkownika o produktach, usługach i promocjach.

Użytkownik może nie zgodzić się na przypisanie jednoznacznego numeru identyfikacyjnego pliku cookie do komputera w celu niedopuszczenia do zbierania i analizy danych gromadzonych na naszych stronach internetowych. W niektórych jurysdykcjach użytkownik może dokonać takiego wyboru za pomocą "Narzędzia zgody na pliki cookie" wyświetlanego w dolnym prawym rogu strony internetowej MasterCard. Większość przeglądarek internetowych informuje, w jaki sposób zaprzestać akceptowania nowych plików cookie, w jaki sposób włączyć powiadamianie o otrzymywaniu takich plików, a także w jaki sposób wyłączyć istniejące pliki cookie. Należy jednakże pamiętać, że bez plików cookie może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na niektóre formy wykorzystywania informacji, które są przez nas gromadzone za pomocą środków automatycznych podczas odwiedzania stron internetowych podmiotów trzecich i interakcji z reklamami MasterCard. Nasza firma może korzystać z pomocy dostawców usług w celu umieszczania treści na stronach internetowych innych podmiotów. Reklamy te mogą być personalizowane i wyświetlane na podstawie danych, które zgromadziliśmy (wraz z naszymi partnerami) na naszych stronach internetowych i za pomocą aplikacji. Ponadto, niektórzy z naszych dostawców usług i nasi partnerzy mogą gromadzić informacje o aktywności użytkownika na stronach internetowych podmiotów trzecich w celu personalizacji i wyświetlania tych reklam. Reklamy MasterCard są niekiedy wyświetlane razem z ikonami, które pomagają konsumentom (i) dowiedzieć się więcej o o tym w jaki sposób wykorzystywane są ich dane oraz (ii) w celu dokonania wyboru w jaki sposób ich dane mają być wykorzystywane. Aby dowiedzieć się więcej o możliwości odstąpienia lub ograniczenia prawa do wykorzystywania informacji u upodobaniach danego użytkownika do przeglądania konkretnych zawartości stron internetowych, proszę kliknąć tutaj.
Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przesyłania informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail, klikając w łącze rezygnacji z subskrypcji w otrzymywanych od nas wiadomościach marketingowych lub też kontaktując się z nami w sposób wskazany poniżej. Użytkownik może także wycofać swoją zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od firmy MasterCard, klikając tutaj
Jak zaznaczono powyżej, nasza firma może anonimizować dane osobowe w celu przeprowadzenia analizy danych. W celu wycofania zgody na taką anonimizację, kliknij tutaj.


Jeśli pracodawca użytkownika dostarcza dane osobowe o użytkowniku do firmy MasterCard, użytkownik może posiadać określone prawa dotyczące  używania lub ujawniania takich danych przez MasterCard. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz skorzystania z takich prawy należy skontaktować się z pracodawcą.

W granicach przewidzianych prawem, użytkownik może wycofać wszelkie udzielone nam wcześniej zgody lub też w dowolnym momencie odmówić, w uzasadnionych przypadkach, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W takich sytuacjach nasza firma dostosuje się do decyzji użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności. W niektórych okolicznościach wycofanie zgody na przetwarzanie lub ujawnianie przez firmę MasterCard danych osobowych dotyczących użytkownika spowoduje, że nie będzie on mógł skorzystać z niektórych produktów lub usług firmy MasterCard.

Jeśli użytkownik przebywa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, może zażądać od nas zaprzestania udostępniania jego danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem następujących sytuacji: (i) kiedy nasi dostawcy usług nadal świadczą usługi w naszym imieniu, (ii) w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całej bądź części naszej działalności lub też zasobów, (iii) jeśli ujawnienie jest wymagane przez prawo, (iv) na wniosek organów wymiaru sprawiedliwości lub podmiotów rządowych, (v) kiedy, zgodnie z naszym uznaniem, takie ujawnienie jest wymagane lub wskazane w celu uniknięcia szkody lub strat finansowych, a także w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub też faktycznego oszustwa bądź innych czynów niezgodnych z prawem.

Jeśli użytkownik przebywa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, wykorzystujemy jego dane osobowe tylko w celach wskazanych w niniejszym dokumencie, chyba że mamy podstawy prawne – takie jak odrębna zgoda użytkownika – by używać tych danych do innych celów. Tam, gdzie tego wymagają przepisy prawa, MasterCard uzyskuje dobrowolną zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych, w momencie zbierania tych danych w związku z przetwarzaniem ich (i) w celach marketingowych, (ii) w przypadku danych traktowanych przez obowiązujące prawo jako tzw. dane wrażliwe.

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może: uzyskać potwierdzenie, że nasza firma posiada jego dane osobowe, zażądać dostępu do informacji dotyczących przechowywanych przez nas jego danych osobowych, otrzymać kopię przechowywanych przez nas jego danych osobowych, ich aktualizacji i poprawiania niezgodności, lub odpowiednio ich zastrzeżenia, anomizacji lub usunięcia. Prawo do dostępu do danych osobowych może być w pewnych okolicznościach ograniczone przez lokalne prawo. W celu skorzystania ze swoich praw użytkownik proszony jest o kontakt z nami w sposób opisany poniżej.

Aby zaktualizować swoje preferencje, zażądać usunięcia informacji z naszej listy wysyłkowej lub w sprawie innych żądań, prosimy o kontakt pod poniżej określonym adresem.
Jeżeli nasza firma nie spełni oczekiwań użytkownika w zakresie przetwarzania jego danych osobowych lub jeżeli użytkownik pragnie zgłosić zastrzeżenia w zakresie naszych praktyk ochrony danych osobowych, bardzo prosimy o takie uwagi, gdyż dzięki nim otrzymujemy szansę na rozwiązanie problemu. Użytkownik może poinformować nas za pomocą środków opisanych w sekcji "Jak się z nami skontaktować" poniżej. Abyśmy jak najlepiej mogli odpowiedzieć na uwagi użytkownika, prosimy o jak najszersze opisanie problemu. Staramy się rozwiązać i odpowiedzieć na wszystkie uwagi użytkowników bezzwłocznie.
Jeżeli użytkownik przekazuje naszej firmie jakiekolwiek informacje lub materiały dotyczące innej osoby, użytkownik powinien upewnić się , że przekazywanie materiałów oraz ich późniejsze wykorzystanie przez naszą firmę, jest zgodne z obowiązującym prawem, przez co rozumie się np. dokładne poinformowanie takiej osoby o przetwarzaniu jej danych osobowych oraz uzyskanie jej zgody, jak może wynikać z odpowiednich przepisów prawa.

Powrót do góry

Międzynarodowy transfer danych

Możemy przesyłać dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane. Kraje te prawdopodobnie nie mają takich samych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych, jak kraj, w którym użytkownik pierwotnie przekazał dane. Gdy przesyłamy dane osobowe do innych krajów, będziemy je chronić w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

MasterCard to globalna firma. W celu świadczenia naszych usług może być konieczne przesyłanie danych osobowych użytkownika między kilkoma krajami, w tym Stanami Zjednoczonymi, w których znajduje się nasza siedziba. Będziemy przestrzegać wymogów prawnych i wykorzystywać odpowiednie środki bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarię.

Powrót do góry

Sposób ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych użytkownika jest ważna dla naszej firmy. Dokładamy starań w celu ochrony informacji, które gromadzimy. Nasza firma zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Na wielu stronach internetowych, z których nasza firma przesyła określone dane osobowe, stosowane jest szyfrowanie SSL.
MasterCard przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa. Angażujemy środki  w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Powrót do góry

Łącza do innych stron internetowych

Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do innych stron. Witryny te często są prowadzone przez podmioty niezależne od MasterCard. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn do których łącza znajdują się na naszych stronach, a które nie są naszą własnością ani nie podlegają naszej kontroli, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

Powrót do góry

Zmiany w globalnej polityce ochrony prywatności

Niniejsza Międzynarodowa Polityka Prywatności może być okresowo modyfikowana bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w naszych praktykach dotyczących postępowania z danymi osobowymi. Istotne zmiany w naszej Międzynarodowej Polityce Prywatności będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na naszych stronach internetowych. U góry strony z treścią polityki znajdzie się informacja o dacie najnowszej aktualizacji. W pewnych okolicznościach możemy poprosić użytkownika o wyrażenie zgody w związku z aktualizacją naszej Międzynarodowej Polityki Prywatności.

Powrót do góry

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat niniejszej Międzynarodowej Polityki Prywatności albo chcesz, abyśmy zaktualizowali posiadanie przez nas informacje o Tobie lub Twoich preferencjach, kliknij tutaj. Możesz również wysłać do nas wiadomość na adres e-mail: privacyanddatausage@mastercard.com; lub napisać do nas na następujący adres:

Global Privacy Officer
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA


Jeśli przebywasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, MasterCard Europe SA może być podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli znajdujesz się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii możesz wysłać do nas wiadomość na adres: privacyanddatausage@mastercard.com; lub napisać do nas na następujący adres:

Global Privacy Officer
MasterCard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410, Waterloo
Belgium