Skip to Content

Data wejścia w życie : 1/1/2020

Mastercard International Incorporated oraz podmioty zależne (zwane dalej łącznie „Masterard”) szanują Państwa prywatność.

W niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności opisano rodzaje danych osobowych, które gromadzimy; cele gromadzenia danych osobowych; wskazano podmioty, którym możemy te dane udostępniać oraz środki podejmowane w celu zabezpieczenia danych. Wskazano w niej również informacje na temat Państwa praw oraz wyborów, które mogą Państwo podjąć w odniesieniu do danych osobowych oraz jak się z nami skontaktować w sprawie stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że niekiedy działamy w imieniu i zgodnie z instrukcjami instytucji finansowych, sprzedawców lub innych podmiotów, które występują w charakterze administratorów danych, w szczególności obsługując transakcje płatnicze. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w tym kontekście można znaleźć w odpowiednich politykach ochrony prywatności tych podmiotów.

Stosowane przez nas praktyki w zakresie ochrony prywatności mogą się różnić w poszczególnych krajach, aby odzwierciedlić miejscowe praktyki oraz wymogi prawne. Niektóre nasze produkty oraz usługi mogą podlegać oddzielnym informacjom o zasadach ochrony prywatności. Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej lub zasobu cyfrowego dotyczącego konkretnego produktu albo usługi, z których można dowiedzieć się więcej o stosowanych przez nas praktykach w zakresie ochrony prywatności oraz informacji w odniesieniu do danego produktu albo usługi.

TRUSTe TRUSTe


1. Dane osobowe, które możemy gromadzić

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została ustalona albo może zostać ustalona. Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Informacje dotyczące transakcji, takie jak Państwa numer rachunku osobistego, nazwę i lokalizację sprzedawcy, datę oraz łączną kwotę transakcji, jak również inne informacje przekazywane przez instytucje finansowe albo sprzedawców w momencie gdy występujemy w ich imieniu.
 • Informacje o produktach i usługach, takie jak informacje o rejestracji i płatności, jak również informacje dotyczące konkretnych programów, w ramach których zamawiają Państwo bezpośrednio od nas produkty albo usługi, albo też gdy uczestniczą Państwo w programach marketingowych.
 • Informacje o korzystaniu z witryn internetowych, urządzeń i aplikacji mobilnych oraz podobne informacje gromadzone metodami automatycznymi, na przykład z wykorzystaniem plików cookie albo podobnych technologii.
 • Podania o pracę oraz powiązane informacje w przypadku ubiegania się przez Państwa o zatrudnienie u nas.
 • Służbowe dane kontaktowe jeżeli pracują Państwo dla jednego z naszych partnerów biznesowych.

Na potrzeby niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności pojęcie „Dane osobowe” oznacza wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została ustalona lub może zostać ustalona. Możemy uzyskiwać różne rodzaje dotyczących Państwa danych osobowych w opisanych poniżej sytuacjach.

Dane osobowe, które otrzymujemy od instytucji finansowych, sprzedawców oraz innych podmiotów w związku z produktami albo usługami Mastercard

Jako podmiot obsługujący transakcje płatnicze oraz świadczący powiązane usługi, otrzymujemy ograniczony zakres informacji w związku z realizowanymi przez Państwa transakcjami płatniczymi, takich jak numer rachunku osobistego, nazwę i lokalizację sprzedawcy, datę oraz łączną kwotę transakcji. Co ważne, co do zasady nie potrzebujemy ani nie gromadzimy imienia i nazwiska posiadacza karty ani innych danych kontaktowych w celu obsługi transakcji płatniczych.

Oprócz tego, w przypadku niektórych produktów i usług, Państwa instytucje finansowe, sprzedawcy, u których dokonują Państwo transakcji albo inni partnerzy mogą przekazywać nam więcej informacji na Państwa temat albo też możemy gromadzić je bezpośrednio od Państwa, w celu udostępniania Państwu tych produktów i usług w ich imieniu, wspierać prowadzenie przez nich działalności albo prowadzić w ich imieniu przetwarzanie.

We wskazanych powyżej sytuacjach działamy w imieniu oraz wedle instrukcji tych instytucji finansowych, sprzedawców oraz innych podmiotów, które występują w charakterze administratorów danych. Jeżeli przepisy prawa nie upoważniają do przetwarzania w innym celu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu obsługi transakcji płatniczych albo w celach ustalonych między Mastercard oraz instytucją finansową, sprzedawcą oraz innymi partnerami. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych można znaleźć w odpowiednich politykach ochrony prywatności tych podmiotów.

Dane osobowe gromadzone przez nas w ramach dostarczania produktów albo świadczenia usług Mastercard bezpośrednio dla Państwa

Mastercard może bezpośrednio dostarczać produkty albo świadczyć usługi, takie jak na przykład programy marketingowe, programy nagród, ePortfele, usługi przedpłacone, programy powiadamiania o lokalizacji i narzędzia do biometrycznej weryfikacji tożsamości. Aby móc korzystać z jednego lub większej liczby tych produktów i usług, mogą Państwo przesyłać nam informacje bezpośrednio różnymi metodami, w tym: (i) za pośrednictwem naszej witryny internetowej i zasobów cyfrowych; (ii) w odpowiedzi na komunikację marketingową albo inną formę komunikacji; (iii) zamawiając produkt albo usługę Mastercard albo (iv) biorąc udział w ofercie, programie albo promocji. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa korzystania z naszych produktów albo usług, od podmiotów wykorzystujących albo umożliwiających korzystanie z naszych produktów albo usług, z publicznie dostępnych źródeł albo od partnerów zewnętrznych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane nam przez Państwa instytucję finansowa, sprzedawcę albo innych partnerów biznesowych

Poniżej znajduje się zestawienie rodzajów danych osobowych, które możemy gromadzić w związku z programami oferowanymi Państwu bezpośrednio. Każdy program jest inny, dlatego też w odpowiednich przypadkach prosimy o zapoznanie się z informacją o ochronie prywatności konkretnego programu, aby uzyskać więcej informacji o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych w ramach danego programu.

 • Informacje dotyczące rejestracji i płatności : Możemy gromadzić Państwa dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy albo adres wysyłkowy), nazwę użytkownika i hasło, wiek, datę urodzenia, informacje o płci i stanie cywilnym, preferowanym języku, numer rachunku osobistego, nazwę i lokalizację sprzedawcy, datę i łączną kwotę transakcji, datę upływu ważności karty oraz kod weryfikacyjny karty.
 • Informacje, które przetwarzamy, aby udostępnić Państwu program: Możemy gromadzić różne rodzaje danych osobowych, w zależności od programu. Na przykład programy, które mają oferować Państwu usługi oparte na lokalizacji, będą zazwyczaj wymagać gromadzenia danych na temat Państwa adresu i lokalizacji. Podobnie programy, które mają umożliwiać Państwu weryfikację tożsamości na podstawie rozpoznawania twarzy albo odcisku palca, mogą wymagać przetwarzania Państwa zdjęcia lub danych biometrycznych. Wszystkie te programy mają charakter dobrowolny, a Państwa dane osobowe będą gromadzone tylko wtedy, gdy zarejestrują się Państwo w takich programach.
 • Inne informacje, które mogą Państwo zdecydować się udostępniać : Mogą Państwo zdecydować się udostępniać inne informacje, takie jak różne rodzaje treści (np. zdjęcia, artykuły, komentarze); dane kontaktowe przyjaciół albo innych osób, z którymi chcieliby Państwo, abyśmy nawiązali kontakt; treści udostępniane przez Państwa za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych albo członkostwo w strukturach podmiotów zewnętrznych albo też wszelkie inne informacje, które zdecydują się nam Państwo udostępnić.

Oprócz tego możemy gromadzić albo wykorzystywać dane osobowe do zapobiegania oszustwom i do ich monitorowania, zarządzania ryzykiem, rozstrzygania sporów oraz do innych powiązanych celów. Tego rodzaju informacje mogą obejmować numer rachunku osobistego, nazwę i lokalizację sprzedawcy, datę oraz łączną kwotę transakcji, adres IP, wynik oceny pod kątem oszustwa, dane dotyczące lokalizacji, dane akceptanta, informacje o zakupionych przedmiotach oraz o sporze. Dodatkowe informacje można uzyskać, klikając tutaj.

Dane osobowe uzyskiwane przez nas na podstawie Państwa interakcji z ogłoszeniami, witrynami internetowymi, aplikacjami albo innymi zasobami cyfrowymi, należącymi do Mastercard

My sami, nasi usługodawcy i partnerzy mogą w trakcie Państwa interakcji z naszymi ogłoszeniami, aplikacjami mobilnymi albo też odwiedzania przez Państwa naszych witryn internetowych, stron albo innych zasobów cyfrowych gromadzić określone informacje na Państwa temat za pośrednictwem zautomatyzowanych metod, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Informacje gromadzone przez nas za pośrednictwem tych metod mogą obejmować: adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, identyfikator urządzenia mobilnego, obszar geograficzny, przekierowujące odnośniki URL oraz informacje dotyczące podjętych działań albo interakcji z naszymi zasobami cyfrowymi. Plik „cookie” to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym komputera przez serwer internetowy. „Sygnał nawigacyjny”, określany również mianem taga internetowego, taga pikselowego albo przezroczystego pliku GIF, to technologia, która pomaga nam stwierdzić kiedy dane treści odwiedzono lub uzyskano do nich dostęp.

Wykorzystujemy te informacje w celu doskonalenia naszych produktów i usług online poprzez ocenę tego, ilu użytkowników uzyskuje dostęp do albo korzysta z naszych produktów i usług online; jakie treści, produkty i funkcje naszych produktów i usług online są najbardziej interesujące dla naszych odwiedzających; jakie rodzaje ofert chcą oglądać nasi klienci oraz jak sprawnie nasze produkty i usługi online działają z technicznego punktu widzenia. Możemy na przykład korzystać ze świadczonych przez podmiot zewnętrzny usług analityki internetowej na naszych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych, na przykład z rozwiązania Adobe Omniture. Dostawcy usług analitycznych, którzy zarządzają takimi usługami, wykorzystują technologie takie jak pliki cookie oraz sygnały nawigacyjne, aby pomóc nam przeanalizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn internetowych i aplikacji.

My sami, nasi usługodawcy oraz partnerzy możemy również gromadzić informacje na Państwa temat w związku z naszymi działaniami marketingowymi, w tym ofertami, loteriami, konkursami i promocjami. Informacje gromadzone w tych celach mogą obejmować Państwa dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), elektroniczne dane identyfikacyjne (np. nazwa użytkownika, hasło, pytania zabezpieczające, adres IP) oraz dane zgromadzone w kontekście internetowych programów marketingowych (np. właściwości osobowe, przyzwyczajenia, zwyczaje konsumpcyjne, zainteresowania, dane o lokalizacji oraz nagrania głosu i wizerunku).

My sami, nasi usługodawcy oraz partnerzy możemy również gromadzić informacje na Państwa temat w celu udostępniania Państwu treści i reklam dostosowanych do Państwa indywidualnych zainteresowań. Informacje zgromadzone w tych celach mogą obejmować szczegółowe informacje na przykład na temat konkretnych stron albo reklam przeglądanych przez Państwa w naszych witrynach internetowych i aplikacjach oraz działań podejmowanych przez Państwa w naszych witrynach internetowych i aplikacjach.

My, nasi usługodawcy oraz partnerzy możemy również gromadzić pewne informacje na Państwa temat za pośrednictwem zautomatyzowanych metod, takich jak narzędzia mediów społecznościowych, widżety lub wtyczki, aby połączyć Państwa z kontami mediów społecznościowych. Te funkcje mogą pozwolić Państwu zalogować się za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych, udostępnić link lub opublikować bezpośrednio na Państwa koncie w mediach społecznościowych. Gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową zawierającą takie narzędzia lub wtyczki, media społecznościowe lub inny dostawca usług może dowiedzieć się o Państwa wizycie. Jednak Państwa interakcje z tymi narzędziami podlegają polityce prywatności odpowiednich platform mediów społecznościowych. Ponieważ nie kontrolujemy praktyk przetwarzania danych przez te firmy zewnętrzne, zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, warunkami użytkowania i umowami licencyjnymi (jeśli takie istnieją). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z sekcją 7 („Funkcje i łącza do innych witryn internetowych”) niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności.

Oprócz tego niektóre z naszych produktów i usług oferowanych online obejmują zaawansowaną technologię zapobiegającą oszustwom, opartą na danych behawioralnych, takich jak szybkość pisania na klawiaturze, akcelerometr urządzenia, położenie przewijania i położenie myszy.

W przypadkach, w których jest to wymagane na mocy przepisów obowiązującego prawa, uzyskamy Państwa zgodę przed skorzystaniem ze wskazanych powyżej automatycznych środków oraz przed wysyłaniem do Państwa komunikacji marketingowej, dostosowywanych indywidualnie treści i reklam.

Informacje o wyborach, które mogą Państwo podjąć, zamieszczono w części „Państwa prawa i wybory” niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności.

Z uwagi na to, że nie osiągnięto jeszcze porozumienia co do sposobu, w jaki firmy powinny odpowiadać na bazujące na przeglądarce internetowej mechanizmy wzywające do wyłączenia opcji śledzenia aktywności użytkowników (mechanizmy „do-not-track”, DNT), Mastercard obecnie nie odpowiada na bazujące na przeglądarce internetowej sygnały DNT. Aby dowiedzieć się więcej na temat DNT oraz wysyłanych przez przeglądarki internetowe sygnałów dotyczących śledzenia, należy odwiedzić stronę http://www.allaboutdnt.com.

Dane osobowe gromadzone na Państwa temat w przypadku ubiegania się o zatrudnienie u nas

Jeżeli ubiegają się Państwo o zatrudnienie w Mastercard, możemy gromadzić określone dane osobowe z Państwa aplikacji złożonej za pośrednictwem naszego serwisu Kariery, taki jak Państwa dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu), historia zatrudnienia, życiorys, dane kontaktowe osób udzielających referencji oraz wszelkie inne dane osobowe, które przekażą Państwo wraz ze swoją aplikacją.

Dane osobowe, które gromadzimy w kontekście naszych relacji biznesowych z instytucjami finansowymi, sprzedawcami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Mastercard

Możemy gromadzić dane osobowe od osób pracujących dla jednego z naszych partnerów biznesowych (w tym instytucji finansowych, sprzedawców, klientów, dostawców, usługodawców i innych partnerów), w tym imię i nazwisko, stanowisko, dział oraz nazwę przedsiębiorstwa, służbowy adres e-mail i adres pocztowy, służbowy numer telefonu, odpowiedzi na pytania zabezpieczające, hasła bezpieczeństwa i inne dane uwierzytelniające. Możemy wykorzystywać te informacje do udostępniania produktów i usług bezpośrednio instytucjom finansowym, klientom korporacyjnym, sprzedawcom, klientom i partnerom, w celu zarządzania naszymi relacjami biznesowymi i sprawozdawczością finansową, na potrzeby rozbudowy sieci franczyzowej i zapewnienia jej integralności, na potrzeby marketingowe i przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, jak również na potrzeby księgowości, audytu i rozliczeń.

Obejrzyj podsumowanie

2. W jaki sposób możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do:

 • przetwarzania realizowanych przez Państwa transakcji płatniczych;
 • ochrony przed i zapobiegnia oszustwom oraz innym zagrożeniom dla bezpieczeństwa prawnego albo bezpieczeństwa informacji;
 • zapewnienie usług łączności i usług rozwiązywania sporów w ramach naszych rozwiązań Open Banking;
 • udostępniania Państwu produktów i usług oferowanych przez Mastercard, instytucje finansowe, sprzedawców i partnerów oraz komunikowania się na ich temat;
 • świadczenia Państwu spersonalizowanych usług i udzielania rekomendacji;
 • obsługi, oceny i doskonalenia naszej działalności, w tym do anonimizacji i analityki;
 • przetwarzania Państwa podania o pracę;
 • na potrzeby innych celów, o których poinformujemy oddzielnie w momencie gromadzenia danych oraz do innych celów dopuszczonych albo wymaganych przepisami prawa;
 • generowania anonimowych i zagregowanych danych, aby przygotować informacje, które doradzą klientom i partnerom Mastercard w zakresie wzorców wydatków, oszustw i innych trendów;
 • pozyskania większej ilości informacji o Państwie, w tym o Państwa preferencjach lub innych cechach. Informacje te traktujemy jako dane osobowe, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo Państwa dane osobowe będą wykorzystywane tylko za Państwa zgodą; w zakresie niezbędnym do udostępniania produktów i świadczenia usług; zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi albo w zakresie, w jakim będzie występował zgodny z prawnie uzasadnionym interesem i nadrzędnym charakterem uzasadniającym ich wykorzystanie.

Możemy wykorzystywać dane osobowe, które otrzymujemy na Państwa temat, do celów określonych poniżej. W zależności od kraju, w którym się Państwo znajdują, przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy podstawę prawną do przetwarzania wymienioną poniżej:

  Czynność przetwarzania

Podstawa prawna (jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo)

 • Przetwarzaniea realizowanych przez Państwa transakcji płatniczych (w tym autoryzacji, rozliczeń, obciążeń zwrotnych i innych powiązanych działań w zakresie rozwiązywania sporów).

  W większości przypadków przetwarzamy Państwa transakcje płatnicze jako podmiot przetwarzający w imieniu Państwa instytucji finansowych, sprzedawców i innych partnerów, którzy działają jako administratorzy. Gdy działamy jako podmiot przetwarzający, administratorzy są odpowiedzialni za zapewnienie podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w tych kontekstach można znaleźć w odpowiednich politykach prywatności tych podmiotów.

  W niektórych ograniczonych przypadkach (np. obciążenia zwrotne) możemy przetwarzać Państwa transakcje płatnicze jako administrator pod warunkiem, że:

 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych.
 • Ochrona przed i zapobieganie oszustwom, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz zapobieganie im, a także zarządzanie narażeniem na ryzyko i jakością franczyzy w odniesieniu do integralności i bezpieczeństwa naszych sieci płatniczych.

  Kiedy przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom, możemy działać jako administrator lub podmiot przetwarzający. Działając jako administrator, korzystamy z jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych; lub
 • My lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w korzystaniu z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed oszustwem i zarządzaniem narażenia na ryzyko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych działań w zakresie zapobiegania oszustwom i monitorowania, prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o oszustwach i bezpieczeństwie.

 • Zapewnienie usług łączności i rozwiązywania sporów w ramach naszych rozwiązań Open Banking

  W większości przypadków zapewniamy nasze rozwiązania Open Banking jako podmiot przetwarzający w imieniu Państwa instytucji finansowych, sprzedawców i innych partnerów, którzy działają jako administratorzy danych. Gdy działamy jako podmiot przetwarzający, administratorzy są odpowiedzialni za zapewnienie podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w tym kontekście można znaleźć w odpowiednich politykach prywatności tych podmiotów.

  W niektórych ograniczonych przypadkach, przetwarzamy Państwa dane osobowe zgromadzone w kontekście naszych rozwiązań Open Banking jako administrator pod warunkiem, że:

 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla takich celów (np. wykrywanie ryzyk oszustwa lub rozwiązywanie sporów).

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych czynności Open Banking prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o prywatności Open Banking.

 • Tworzenie i zarządzanie kontami, które mogą mieć Państwo u nas, weryfikowanie Państwa tożsamości, świadczenie naszych usług i odpowiadanie na Państwa zapytania.
 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych; lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów tworzenia i zarządzania kontami, weryfikowania Państwa tożsamości i odpowiadania na Państwa zapytania.
 • Dostarczanie, administrowanie i komunikowanie się z Państwem na temat produktów, usług, ofert, programów i promocji Mastercard, instytucji finansowych, sprzedawców i partnerów (w tym konkursów, loterii i wszelkich innych działań marketingowych).
 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów dostarczania Państwu produktów i usług.
 • Zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami i sprzedawcami, w tym tworzenie i publikowanie katalogów biznesowych (które mogą zawierać dane kontaktowe firmy).
 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów zarządzania naszymi relacjami z klientami, dostawcami oraz sprzedawcami.
 • Obsługa, ocena i doskonalenie naszej działalności (w tym opracowywanie nowych produktów i usług); określanie efektywności i optymalizacja naszej reklamy; analizowanie naszych produktów, usług, witryn internetowych, aplikacji mobilnych i wszelkich innych zasobów cyfrowych w celu ułatwienia ich funkcjonowania; oraz analizowanie i porównywanie podejścia naszych klientów, którzy przystąpili do naszego programu marketingowego, do wydatków (takich jak Priceless Specials) w celu zrozumienia i poprawy efektywności programu.
 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów operacyjnych, a także oceny i udoskonalenia naszych produktów lub usług.
 • Przeprowadzanie przeglądów - audytów (due dilligence), czynności księgowości, audytowania, rozliczania, uzgadniania i ściągania należności.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów przeprowadzenia audytów, rozliczania, uzgadniania i zbierania danych.
 • Dostarczanie Państwu spersonalizowanych usług i rekomendacji. Na przykład, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe takie jak adres e-mail i interakcja Państwa z naszą stroną internetową, w celu przeanalizowania Państwa preferencji, zainteresowań i zachowań, aby zdecydować o dostarczeniu Państwu dostosowanych treści i najistotniejszych ofert, rekomendacji i komunikacji e-mail dotyczących konkretnego produktu firmy Mastercard, instytucji finansowych, sprzedawców i partnerów.
 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych; lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów świadczenia Państwu spersonalizowanych usług i rekomendacji.
 • Anonimizacja danych osobowych oraz sporządzanie i dostarczanie zgromadzonych raportów zawierających anonimowe informacje (w tym zestawienia, analizy, modele i zasady analityczne i przewidywania oraz inne zagregowane raporty) w celu doradzania naszym instytucjom finansowym, sprzedawcom oraz innym klientom i partnerom w zakresie przeszłych i potencjalnych przyszłych wzorców wydatków, oszustw i innych spostrzeżeń, które można uzyskać z tych danych.
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów anonimizacji danych osobowych oraz przygotowania i dostarczania zgromadzonych zagregowanych raportów dotyczących danych.
 • Oszacowanie Państwa zainteresowania zatrudnieniem i skontaktowanie się z Państwem w sprawie możliwego zatrudnienia w Mastercard.
 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów oceny Państwa zainteresowania zatrudnieniem i skontaktowania się z Państwem w sprawie ewentualnego zatrudnienia.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych; lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów egzekwowania Regulaminu Korzystania oraz ustanawiania, wykonywania i obrony praw.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi Poznaj Swojego Klienta, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałania korupcji i nakładania sankcji lub zgodnie z wymogami jakiegokolwiek postępowania sądowego, organów ścigania lub agencji rządowej sprawującej jurysdykcję nad Mastercard lub podmiotami powiązanymi z Mastercard.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych; lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów udzielenia odpowiedzi na postępowanie sądowe, organy ścigania lub agencję rządową.
  • Przestrzeganie standardów i polityk branżowych.
 • Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub innych obowiązków regulacyjnych; lub
 • My lub strona trzecia, ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów zachowania zgodności ze standardami branżowymi i naszymi politykami.
  • Do innych celów, o których poinformujemy w momencie zbierania danych osobowych.

  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami ochrony prywatności w momencie zbierania Państwa danych osobowych.


  Tam gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, przeprowadziliśmy testy równoważności („balancing test”) przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy nasze lub stron trzecich, aby upewnić się, że takie prawnie uzasadnione interesy nie powodują uszczerbku i nie przeważają nad Państwa podstawowymi prawami lub wolnościami. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych testów równoważności, możecie Państwo skontaktować się z nami zgodnie z opisem w Sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

  Nie będziemy podejmować w stosunku do Państwa decyzji wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie, jeżeli dana decyzja będzie pociągać za sobą skutki prawne dla Państwa albo będzie na Państwa wpływać w podobnie istotny sposób, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie, przetwarzanie będzie konieczne do zawarcia albo realizacji umowy zawartej między Państwem i Mastercard albo jeżeli przepisy prawa będą wymagać od nas wykorzystywania Państwa danych osobowych w ten sposób, na przykład w celu zapobiegania oszustwom.

  Jeżeli przekazują nam Państwo jakiekolwiek informacje albo materiały dotyczące innej osoby fizycznej, muszą Państwo zagwarantować, że udostępnienie nam oraz dalsze wykorzystanie przez nas tych informacji w opisywany sposób nie narusza przepisów obowiązującego prawa, tak więc powinni Państwo na przykład poinformować tę osobę o przetwarzaniu jej danych osobowych oraz uzyskać jej zgodę, w zależności od tego, czego wymagają przepisy obowiązującego prawa.

  Obejrzyj podsumowanie

  3. W jaki sposób udostępniamy Państwa dane osobowe

  Możemy udostępniać dane osobowe:

  • centrali Mastercard w Stanach Zjednoczonych, naszym podmiotom zależnym oraz innym podmiotom należącym do grupy spółek Mastercard;
  • usługodawcom występującym w naszym imieniu;
  • innym uczestnikom systemu płatności, w tym instytucjom finansowym i sprzedawcom;
  • innym uczestnikom w ekosystemie Open Banking, w tym instytucjom finansowym, sprzedawcom i stronom trzecim;
  • stronom trzecim na potrzeby monitorowania oszustw i zapobiegania nim albo w innych dopuszczonych przepisami prawa celach;
  • stronom trzecim, z oferowanych przez które funkcji korzystają Państwo w związku z naszymi produktami i usługami albo za Państwa zgodą;
  • innym podmiotom, w zależności od wymogów przepisów obowiązującego prawa albo w przypadku sprzedaży czy przeniesienia naszej działalności czy aktywów.

  Nie ujawniamy gromadzonych na Państwa temat danych osobowych, z wyjątkiem zakresu opisanego w niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności, w sposób ujawniony Państwu w momencie gromadzenia danych albo zgodnie z opisem w informacji o ochronie prywatności dotyczącej konkretnego programu. Nie sprzedajemy danych osobowych zgromadzonych na Państwa temat, jak określono w kalifornijskiej ustawie o prywatności konsumenta (the California Consumer Privacy Act).

  Przekazujemy dane osobowe na całym świecie w obrębie grupy podmiotów zależnych Mastercard w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności albo w sposób wskazany przy gromadzeniu Państwa danych. Jeżeli znajdują się Państwo na terenie EOG albo Szwajcarii, będziemy przekazywać Państwa dane osobowe zgodnie z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Mastercard, które są dostępne tutaj.

  Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe:

  • instytucjom finansowym albo innym podmiotom wystawiającym karty płatnicze albo też sprzedawcom w celu obsługi transakcji płatniczych i realizacji innych działań na Państwa wniosek;
  • podmiotom współpracującym z Mastercard albo wspierającym Mastercard w zakresie dostawy jej produktów i świadczenia jej usług, w tym usługom Open Banking w celu zapobiegania oszustwom i ich monitorowania jak również na potrzeby zewnętrznych usług identyfikacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz na potrzeby naszego systemu obsługi płatności;
  • jeżeli występujemy w charakterze usługodawcy dla stron trzecich i przekazujemy im dane osobowe, które przetwarzamy w ich imieniu;
  • naszym usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności (albo w informacji o ochronie prywatności dotyczącej konkretnego programu). Wymagamy, aby tego rodzaju usługodawcy zobowiązali się umownie do przetwarzania danych osobowych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu albo zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Wymagamy od nich również, aby strzegli bezpieczeństwa i poufności danych osobowych przetwarzanych przez nich w naszym imieniu poprzez wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa i związanie pracowników uzyskujących dostęp do danych osobowych zobowiązaniami do zachowania poufności.
  • stronom trzecim, których funkcjonalności (np. pliki cookies stron trzecich, widżety, wtyczki) są zintegrowane z naszymi produktami i usługami. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z sekcją 7 (Funkcje i łącza do innych witryn internetowych) niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności.
  • z mediami społecznościowymi, gdy bezpośrednio wchodzą Państwo na te platformy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie z sekcją 7 (Funkcje i łącza do innych witryn internetowych) niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności.
  • innym stronom trzecim, za Państwa zgodą;
  • w zakresie wymaganym na mocy przepisów prawa albo w ramach postępowań prawnych albo jeżeli jesteśmy przekonani, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osób fizycznych, egzekwowania postanowień naszego Regulaminu Korzystania , ochrony Mastercard przed szkodą albo stratami finansowymi albo w związku z badaniem podejrzewanych albo faktycznych przypadków oszustwa albo niezgodnych z prawem działań;
  • w przypadku sprzedaży albo przeniesienia całości albo części naszej działalności albo majątku. W przypadku tego rodzaju sprzedaży albo przeniesienia dołożymy uzasadnionych starań w celu zobowiązania odbiorcy przeniesienia do korzystania z przekazanych przez nas danych osobowych w sposób zgodny z naszą Globalną Informacją o Ochronie Prywatności. Po przeprowadzeniu takiej sprzedaży albo przeniesienia mogą Państwo zwrócić się do podmiotu, któremu przekazaliśmy Państwa dane osobowe, ze wszelkimi pytaniami dotyczącymi przetwarzania tych danych.

  Obejrzyj podsumowanie

  4. Państwa prawa i wybory

  W zależności od Państwa kraju, mogą Państwu przysługiwać następujące prawa albo wybory:

  • wycofanie zgody na pewne rodzaje gromadzenia albo wykorzystywania Państwa danych osobowych, w tym wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii, wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych oraz anonimizacji Państwa danych osobowych do celów analizy danych;
  • uzyskiwanie dostępu do Państwa danych osobowych, poprawianie ich, ograniczenie ich przetwarzania albo złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo też zażądanie ich usunięcia lub anonimizacji;
  • otrzymanie przekazanych nam danych osobowych w celu przekazania ich innemu przedsiębiorcy;
  • wycofanie udzielonej zgody;
  • w stosownych przypadkach złożenie skargi do właściwego organu nadzorczego.

  Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw na prowadzonym przez Mastercard portalu „My Data Center”. Mogą Państwo lub złożyć wniosek w sposób opisany w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

  Przysługują Państwu określone prawa w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, jak również mogą Państwo dokonać określonego wyboru dotyczącego tego, jakie dane osobowe od Państwa gromadzimy, jak z nich korzystamy i jak komunikujemy się z Państwem na ten temat.

  Jeśli znajdują się Państwo w Kalifornii, nie odmówimy, nie naliczymy różnych cen ani nie zapewnimy innego poziomu jakości towarów lub usług, jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z tych praw, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna cena lub poziom jakości towarów lub usług jest racjonalnie powiązany z wartością danych, które otrzymujemy od Państwa. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie zapewnić Państwu towarów lub usług, o które Państwo proszą, jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z niektórych praw.

  Mogą Państwo:

  • Zdecydować się nie przekazywać danych osobowych Mastercard, powstrzymując się od realizowania transakcji płatniczych albo od przesyłania nam bezpośrednio danych osobowych. Gdy gromadzimy dane osobowe na Państwa temat, wskazujemy czy i dlaczego konieczne jest ich nam przekazanie, jak również wskazujemy konsekwencje ich nieprzekazania. Jeżeli nie przekażą Państwo danych osobowych, mogą Państwo nie być w stanie skorzystać z pełnej gamy produktów i usług Mastercard, a my możemy nie być w stanie dostarczać Państwu produktów ani świadczyć usług Mastercard, do których konieczne są tego rodzaju dane, albo też jeżeli ciąży na nas prawny obowiązek ich gromadzenia w związku z dostawą takiego produktu albo świadczeniem danej usługi.
  • Zdecydować się nie udzielać zgody na gromadzenie i wykorzystywanie określonych informacji, które gromadzimy na Państwa temat korzystając z metod automatycznych, na przykład podczas odwiedzania przez Państwa naszych witryn internetowych albo korzystania z naszych aplikacji. W zależności od kraju, w którym Państwo się znajdują, mogą Państwo podjąć decyzję dotyczącą korzystania z plików cookie oraz podobnych technologii, korzystając w tym celu z narzędzia dotyczącego zgody na korzystanie z plików cookie, które jest wyświetlane w prawym dolnym rogu witryn internetowych Mastercard. Państwa przeglądarka może poinformować Państwa o tym, jak otrzymywać powiadomienia i wycofać zgodę na zapisywanie określonych rodzajów plików cookie na Państwa urządzeniu. Należy pamiętać, że bez niektórych plików cookie mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszych witryn internetowych, aplikacji albo usług online.
  • Wycofać zgodę na korzystanie z niektórych rodzajów informacji, które gromadzimy na Państwa temat korzystając z metod automatycznych, gdy odwiedzają Państwo witryny internetowe stron trzecich albo wchodzą w interakcje z naszymi ogłoszeniami. Możemy korzystać z usługodawców do dostarczania reklam na tych witrynach internetowych stron trzecich. Reklamy te mogą być dostosowywane do użytkownika i wyświetlane w oparciu o wykorzystanie danych, które my oraz nasi partnerzy zgromadziliśmy na naszych witrynach internetowych i w naszych aplikacjach. Oprócz tego niektórzy z naszych usługodawców i partnerów mogą gromadzić informacje dotyczące Państwa działalności online w czasie oraz za pośrednictwem witryn internetowych stron trzecich, aby dostosować i wyświetlać te reklamy. Reklamy Mastercard są czasami wyświetlane pod postacią ikon, które pomagają konsumentom (i) dowiedzieć się więcej o sposobie wykorzystywania ich danych oraz (ii) podejmować decyzjew odniesieniu do korzystania z ich danych. Proszę kliknąć tutaj albo, w stosownych przypadkach, ikonę zamieszczoną w naszych spersonalizowanych reklamach, aby dowiedzieć się więcej o przysługującej Państwu możliwości wycofania zgody albo ograniczenia wykorzystania danych na temat Państwa schematów przeglądania na potrzeby reklamy.
  • Poinformować nas o tym, że nie chcą Państwo już otrzymywać marketingowych wiadomości elektronicznych, klikając w tym celu łącze służące do wyrejestrowania się, umieszczone w wiadomościach marketingowych otrzymywanych od nas albo też kontaktując się z nami w sposób wskazany poniżej. Mogą Państwo również wycofać zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości elektronicznych od Mastercard, klikając tutaj.
  • Wycofać zgodę na anonimizację Państwa danych osobowych w celu przeprowadzania analizy danych, klikając tutaj.

  W zależności od kraju, w którym się Państwo znajdują, przysługuje Państwu prawo:

  • Żądania uzyskania dostępu i otrzymania informacji na temat danych osobowych na Państwa temat, które przechowujemy; aktualizacji i poprawiania nieścisłości w Państwa danych osobowych; ograniczenia przetwarzania albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; zażądania usunięcia albo anonimizacji danych, w zależności od przypadku, albo też skorzystania z przysługującego Państwu prawa do przenoszenia danych, tak aby w prosty sposób móc przenieść swoje dane osobowe do innej firmy. Oprócz tego może Państwu przysługiwać również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w tym w kraju Państwa zamieszkania, miejsca pracy albo w kraju, w którym doszło do zdarzenia.
  • Wycofania wszelkich udzielonych nam wcześniej zgód dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo to można wykonać w dowolnym czasie i bezpłatnie. Zastosujemy zgłoszone przez Państwa preferencje od tego momentu i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

  Mogą Państwo zrezygnować z określonych rodzajów przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, np. za pośrednictwem naszej witryny internetowej dotyczącej rezygnacji.

  Prawa te mogą w niektórych przypadkach być ograniczone ze względu na wymogi miejscowych przepisów prawa.

  Aby zaktualizować swoje preferencje, poprosić o usunięcie informacji na swój temat z naszej listy mailingowej albo przesłać wniosek dotyczący skorzystania z praw przysługujących Państwu na mocy przepisów obowiązującego prawa, prosimy kontaktować się z nami w sposób określony w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

  Stworzyliśmy portal Mastercard „My Data Center”, który ułatwia korzystanie z przysługujących Państwu praw.

  Jeżeli nie spełnimy Państwa oczekiwań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych albo też będą chcieli Państwo złożyć skargę na nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności, prosimy nas o tym poinformować, ponieważ daje nam to możliwość usunięcia problemu. Aby ułatwić nam udzielenie odpowiedzi na Państwa wniosek, prosimy o szczegółowe opisanie problemu. Staramy się weryfikować i odpowiadać na wszystkie skargi w rozsądnym terminie i w sposób określony w przepisach obowiązującego prawa.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat certyfikatu APEC i aby uzyskać dostęp do rozwiązywania sporów, prosimy o kliknięcie na znak TRUSTe.

  Obejrzyj podsumowanie

  5. Przekazywanie danych

  Mastercard prowadzi swoją działalność na całym świecie. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do Stanów Zjednoczonych oraz do innych krajów, w których mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych, co w kraju, w którym pierwotnie przekazali Państwo dane osobowe, natomiast będziemy chronić Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności albo w inny sposób, o którym Państwa poinformujemy.

  Jeżeli znajdują się Państwo na terenie EOG albo Szwajcarii, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi oraz innymi mechanizmami dotyczącymi przekazywania danych.

  Zasady ochrony prywatności stosowane przez Mastercard, opisane w niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności, są zgodne z systemem zasad międzygranicznej ochrony prywatności APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System, APEC CBPR). System APEC CBPR zapewnia organizacjom ramy do ochrony danych osobowych przekazywanych między uczestniczącymi gospodarkami APEC. Więcej informacji o systemie APEC można znaleźć na stronie: tutaj.

  Mastercard prowadzi swoją działalność na całym świecie. Możemy przekazywać zgromadzone na Państwa temat dane osobowe odbiorcom znajdującym się w krajach innych niż Państwa kraj, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajduje się nasza centrala. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym pierwotnie Państwo je udostępnili. Gdy przekazujemy Państwa dane osobowe do innych krajów, będziemy chronić te informacje w sposób opisany w Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności, w sposób ujawniony Państwu w momencie gromadzenia danych albo zgodnie z opisem w informacji o ochronie prywatności dotyczącej konkretnego programu.

  Przestrzegamy znajdujących zastosowanie wymogów prawnych dotyczących zapewniania odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów innych niż Państwa kraj. Powołaliśmy i wdrożyliśmy w szczególności zestaw Wiążących Reguł Korporacyjnych („WRK”), które zostały uznane przez organy ochrony danych osobowych na terenie EOG za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez nas na całym świecie. Egzemplarz naszych WRK można znaleźć tutaj. Możemy również przekazywać dane osobowe do krajów, co do których wydano decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony czy wykorzystywać zabezpieczenia umowne dotyczące przekazywania danych osobowych stronom trzecim, takie jak na przykład Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej albo ich odpowiednik w przepisach obowiązującego prawa, jak również polegać na certyfikacji stron trzecich w ramach porozumień „Privacy Shield” między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi albo Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi, w zależności od okoliczności. Mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w części „Jak się z nami skontaktować”, aby uzyskać egzemplarz informacji dotyczącej zabezpieczeń wykorzystywanych przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza teren EOG.

  Zasady ochrony prywatności stosowane przez Mastercard, opisane w niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności, są zgodne z systemem zasad międzygranicznej ochrony prywatności APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System, APEC CBPR). System APEC CBPR zapewnia organizacjom ramy do ochrony danych osobowych przekazywanych między uczestniczącymi gospodarkami APEC. Więcej informacji o systemie APEC można znaleźć na stronie: tutaj.

  Obejrzyj podsumowanie

  6. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe

  Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia, mające na celu ochronę Państwa danych osobowych i przechowujemy te dane tylko przez ograniczony czas.

  Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest ważne dla Mastercard. Mamy obowiązek chronić gromadzone przez nas dane. Posiadamy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne stworzone w celu ochrony podanych przez Państwa lub gromadzonych przez nas danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, stratą, zmianą, ujawnieniem, użyciem albo uzyskaniem do nich dostępu. Korzystamy z technologii szyfrowania SSL na szeregu naszych witryn internetowych, z których przekazujemy określone dane osobowe.

  Podejmujemy również działania mające na celu usuwanie Państwa danych osobowych albo przechowywanie ich w takiej formie, która nie umożliwia identyfikację Państwa tożsamości w przypadku gdy dane te nie są już potrzebne w celach, w których je przetwarzamy, chyba że przepisy prawa wymagają od nas przechowywania tych danych przez dłuższy okres. Przy określaniu czasu trwania okresu przechowywania bierzemy pod uwagę różne kryteria, takie jak rodzaj produktów albo usług zamawianych albo dostarczanych czy świadczonych Państwu; charakter oraz czas trwania naszej relacji z Państwem; możliwość ponownej rejestracji do otrzymywania naszych produktów albo usług; wpływ usunięcia określonych przekazanych przez Państwa danych albo danych na Państwa temat na świadczone przez nas Państwu usługi; obowiązkowe okresy przechowywania określone w przepisach prawa albo przepisy dotyczące przedawnienia.

  Obejrzyj podsumowanie

  7. Funkcje i łącza do innych witryn internetowych

  Nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, narzędzi mediów społecznościowych, widżetów lub wtyczek, umożliwiając udostępnianie treści internetowych, w tym adresu IP, stronom trzecim i dostawcom mediów społecznościowych. Tacy dostawcy mediów społecznościowych mogą dowiedzieć się o Państwa wizycie, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych lub jeśli nie mają na nich konta. W zakresie, w jakim wszelkie połączone witryny lub funkcje, które odwiedzają Państwo lub których używają Państwo, nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Mastercard, zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności lub politykami tych podmiotów.

  Nasze witryny internetowe mogą udostępniać łącza do innych witryn internetowych dla Państwa wygody i informacji. Nasza witryna internetowa może zawierać określone funkcje oferowane we współpracy z innymi podmiotami. Podmioty te mogą dowiedzieć się o Państwa wizycie bez względu na to, czy korzystają Państwo z tych funkcji. Te witryny internetowe i funkcje, które mogą obejmować media społecznościowe oraz narzędzia geolokalizacyjne, działają niezależnie od Mastercard i są wyraźnie oznaczone w ten sposób. W zakresie, w jakim wszelkie odwiedzane przez Państwa podlinkowane witryny internetowe albo wykorzystywane przez Państwa funkcje nie stanowią własności ani nie są kontrolowane przez Mastercard, zalecamy zapoznanie się z praktykami w zakresie ochrony prywatności tych witryn internetowych.

  Mastercard oferuje Państwu możliwość udostępniania, linkowania albo zamieszczania wzmianek w mediach społecznościowych w odniesieniu do produktów i usług Mastercard. Mogą Państwo na przykład „polubić” ofertę za pośrednictwem swojego konta na Facebooku albo „zatweetować” o ofercie na portalu Twitter. Gdy odwiedzają Państwo witrynę z przyciskiem mediów społecznościowych, przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z tym dostawcą mediów społecznościowych, a dane dotyczące Państwa wizyty, w tym adres IP, są przekazywane do dostawcy mediów społecznościowych. Jeśli mają Państwo konto u dostawcy mediów społecznościowych, może on połączyć wizytę z Państwa kontem, nawet jeśli nie jesteście Państwo zalogowani na tym koncie.

  Mogą Państwo również korzystać z określonych funkcji na naszych witrynach internetowych, dostęp do których jest możliwy albo które są oferowane we współpracy z innymi podmiotami, które nie są poza tym powiązane z Mastercard. Funkcje te, w tym narzędzia do geolokalizacji, są obsługiwane przez strony trzecie i są wyraźnie oznaczone jako takie. Usługodawcy mediów społecznościowych, tacy jak portale Facebook i Twitter, jak również tego rodzaju inne strony trzecie, są niezależne od Mastercard i mogą nie stosować takiej samej polityki jak Mastercard w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zdecydują się Państwo korzystać z ich usług, należy zapoznać się z ich informacjami o ochronie prywatności i sprawdzić ustawienia Państwa konta w mediach społecznościowych, jeśli chcą Państwo wyłączyć niektóre funkcje.

  Obejrzyj podsumowanie

  8. Prywatność dzieci

  Produkty i usługi Mastercard nie są skierowane ani przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 lat.

  Produkty i usługi Mastercard nie są skierowane ani przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 lat. Mastercard może jednak gromadzić dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia bezpośrednio od rodzica lub opiekuna i za wyraźną zgodą tej osoby.

  Obejrzyj podsumowanie

  9. Zmiany w niniejszej Globalnej Iinformacji o Oochronie Pprywatności

  Niniejsza Globalna Informacja o Ochronie Prywatności może być okresowo zmieniana, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności.

  Niniejsza Globalna Informacja o Ochronie Prywatności może być okresowo zmieniana, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych. Aby poinformować Państwa o wszelkich istotnych lub zasadniczych zmianach odnoszących się do naszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności, przed ich wejściem w życie, opublikujemy na ten temat widoczne powiadomienie. Ponadto w górnej części informacji wskazana zostanie data ostatniej aktualizacji. Jeżeli zaktualizujemy naszą Globalną Informację o Ochronie Prywatności, możemy w określonych okolicznościach ubiegać się o Państwa zgodę.

  Obejrzyj podsumowanie

  10. Jak się z nami skontaktować

  Mogą Państwo zwrócić się do nas i naszego Inspektora Ochrony Danych pocztą elektroniczną na adres privacyanddataprotection@mastercard.com.

  W przypadku osób znajdujących się na terenie EOG albo Szwajcarii administratorem danych jest Mastercard Europe SA i mogą Państwo kierować swoje wnioski dotyczące wykonywania praw przysługujących Państwu względem Państwa danych osobowych za pośrednictwem portalu „My Data Center” prowadzonego przez Mastercard.

  W przypadku wszelkich pytań, uwag albo skarg dotyczących niniejszej Globalnej Informacji o Ochronie Prywatności oraz naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, albo też jeżeli chcieliby Państwo zaktualizować swoje preferencje dotyczące ochrony prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej na adres privacyanddataprotection@mastercard.com albo zwrócenie się listownie na adres:

  Global Privacy Office (Globalne Biuro ds. Ochrony Prywatności)
  Mastercard International Incorporated
  2000 Purchase Street
  Purchase, New York 10577
  USA

  W przypadku osób znajdujących się na terenie EOG albo Szwajcarii podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Mastercard Europe SA. Mogą Państwo kierować swoje wnioski dotyczące wykonywania praw przysługujących Państwu względem Państwa danych osobowych za pośrednictwem portalu „My Data Center” prowadzonego przez Mastercard, pocztą elektroniczną na adres privacyanddataprotection@mastercard.com albo listownie na adres:

  Inspektor Ochrony Danych w EOG (EEA Data Protection Officer )
  Mastercard Europe SA
  Chaussée de Tervuren 198A
  B-1410 Waterloo
  Belgia

  Jeżeli znajdują się Państwo w Brazylii, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo złożyć wniosek o skorzystanie ze swoich praw do danych osobowych w portalu „My Data Center” Mastercard lub wysłać do nas wiadomość e-mail na: privacyanddataprotection@mastercard.com albo listownie na adres:

  Inspektor Ochrony Danych w Brazyli (Brazil Data Protection Officer)
  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
  Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
  São Paulo/SP
  Brazylia
  CEP 04794-000

  W przypadku zapytań dotyczących kart Mastercard oraz Państwa zakupów, prosimy o kontakt z Państwa instytucją finansową albo sprzedawcą. Dodatkowe informacje na temat tego, jak się z nimi skontaktować, można znaleźć na witrynach internetowych tych podmiotów.

  Obejrzyj podsumowanie